Становище на НАП с Изх. №94-00-32 от Изх. №23-22-591 от 17.07.2018 г.

Изх. №94-00-32
Изх. №23-22-591
17.07.2018 г.

чл. 3 от ЗДДС
чл. 44 от ЗДДС
чл. 96, ал. 1 от ЗДДС
чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ
чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ
чл. 50 от ЗДДФЛ
чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

Фактическата обстановка, изложена в запитванeто, е следната:
Изработвате на ръка копчета от дърво от паднали и счупени клони, като ги предлагате с благотворителна цел. Събраната сума от предлаганите стоки, ще се използва за покриване на разходи за изготвянето на архитектурен проект, разрешителни и специалисти, които ще работят за възстановяването на комплекс. Инициативата, която сте поели, е изцяло доброволческа, нямате дружество и финансирате всичко сама със свои средства и време.
Допълнително след проведен разговор е уточнено, че изработените стоки ги предлагате в качеството на физическо лице, чрез електронен магазин, като използвате онлайн платформа на У. Всяка от изработените стоки се предлага на определена цена, която следва да бъде заплатена от получателя на стоката. Събраните средства, изцяло ще отидат за подпомагане и възстановяване на комплекса.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Следва ли да се начислява ДДС на извършените продажби чрез електронния магазин, при положение че инициативата е доброволческа и събраните средства ще бъдат изцяло използвани за възстановяване на комплекс?
2. Дължи ли се данък по ЗДДФЛ?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Твърдението Ви съответства на обявеното в интернет сайта, че се касае за дарителска кампания с цел набиране на средства. Намерението на лицата, които предоставят паричните средства следва да е дарствено, а не да се цели закупуване на произведен от Вас артикул. Вашето намерение също следва да е дарствено, т.е. и двете страни по сделката да са с дарствено намерение. За да се отличи благотворителната цел за събиране средствата от обикновените търговски намерения (от продажбата на артикул да се постигне печалба или доход), е важно да се докаже дарственото намерение. Последното ще стане чрез доказване за какво са изразходвани средствата чрез съответните разходо-оправдателни документи, както и че е извършено дарение на общината.
По първи въпрос:
В зависимост от начина, по който се набират паричните средства от страна на физическото лице са възможни, следните две хипотези:
– налице е пряка връзка между изработените копчета и получената насрещна престация:
При условие, че изработените копчета се предлагат с цел събиране на парични средства, следва да се приеме, че предоставените суми представляват плащане по доставка, доколкото целта е да си закупят лицата предлаганите стоки, а получените средства да отидат изцяло за подпомагане и възстановяване на комплекса. Ако е налице пряка връзка между предлаганите стоки и получена насрещна престация, следва да се има предвид, че същите следва да се третирани като доставка по смисъла на ЗДДС и да се приеме, че от една страна физическото лице получава парични средства, а от друга извършва доставка на ръчно изработени копчета към своите клиенти.
Съгласно чл. 2, ал. 1 от закона с ДДС се облага всяка възмездна облагаема доставка на стоки или услуги. По силата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по закона лице – доставчик по облагаема доставката с изключение на случаите при които данъкът е изискуем от получателя. От изложените норми следва, че за да се начисли данък по реда на чл. 86 от ЗДДС от едно лице, същото следва да е регистрирано за целите на ЗДДС, доставката да е възмездна и облагаема по закона. Предвид чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на освободена доставка.
По смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Дефиниция на понятието ”независима икономическа дейност” е дадено в ал. 2 на чл. 3 от закона – независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
При условие, че в качеството си на физическо лице, извършвате нееднократно и редовно подобни сделки /продажба на изработени копчета/ и получавате редовен доход от тях, независимо от това, че той ще бъде използван за подпомагане и възстановяване на комплекс, се явявате данъчно задължено лице по смисъла на закона и ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС, ако отговаряте на условията за задължителна регистрация по ЗДДС. Също така няма значение начинът, по който се предлагат изработените стоки – чрез електронен магазин, от търговски обект на територията на страната и т.н.
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2018 г.), всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000,00 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по -дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът. Облагаем оборот по смисъла на ал. 2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
По отношение определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид цитираните разпоредби, за да се прецени дали извършваните от Вас доставки формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи характерът на тези доставки, т.е. дали същите са облагаеми на основание чл. 12 от ЗДДС, или представляват освободени доставки, попадащи в обхвата на регламентираните в глава четвърта от ЗДДС доставки.
Съгласно чл. 44, т. 2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели. Видно от разпоредбата, в качеството на физическо лице извършвате продажба на копчета за които не е приложим чл. 44, т. 2 от ЗДДС, тъй като продажбите не се доставят от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели.
От изложеното следва, че извършваните доставки чрез електронния магазин, ще имат характер на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС и ще се включват при определянето на облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС. След като бъдете регистрирани по ЗДДС, ще следва да начислявате ДДС на извършените продажби, прилагайки данъчна ставка в размер на 20%, с изключение на случаите на износ по смисъла на чл. 28 и вътреобщностна доставка по смисъла на чл. 7 от ЗДДС.
– не е налице пряка връзка между изработените копчета и получената насрещна престация:
При условие, че изработените копчета се предлагат само и единствено с цел да се стимулира събиране на парични средства, които лица даряват и които ще се използват изцяло за подпомагане и възстановяване на комплекса, следва да се приеме, че предоставените суми не представляват плащане по доставка, доколкото целта е не закупуване на предлаганите стоки, а да се направи парично дарение. Ако не е налице пряка връзка между предлаганите стоки и получена насрещна престация, следва да се има предвид, че същите не биха били третирани като доставка по смисъла на ЗДДС и ще се приеме, че от една страна физическото лице получава парично дарение, а от друга извършва безвъзмездна доставка на ръчно изработени копчета към своите дарители.
В този случай и предвид обстоятелството, че даренията на парични средства сами по себе си не представляват доставка на стока или услуга, същите, независимо от способа на извършването им, не са обект на облагане с данък върху добавената стойност.
По втори въпрос:
Съгласно чл. 1, ал. 1, т. 2 от Търговския закон (ТЗ) търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва „продажба на стоки от собствено производство“. На основание чл. 1, ал. 3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже, ако дейността му не е посочена в изброените в чл. 1, ал. 1 от закона дейности. В тази връзка дори лицето да няма търговска регистрация като едноличен търговец, при извършване на някои от тези сделки по занятие ще притежава качеството на търговец и доходите му от тази стопанска дейност съгласно чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ ще подлежат на облагане по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец – чл. 26, ал. 1-6 от същия закон. Дейност по занятие е дейността, която се извършва системно с цел реализиране на печалба в личен интерес.
Когато предлагането на изработени от лицето копчета чрез интернет сайт е с цел набиране на средства за благотворителна инициатива, то със заплащане на обявената стойност на продукта лицата стават участници в благотворителна инициатива – възстановяване на комплекса на майстор …….., а получаването на произведен от лицето артикул (копче) срещу предоставено дарение има характер на дарствено свидетелство. В този случай извършваната от лицето дейност не е по занятие – не е с цел реализиране на печалба, т.е. дейността не се осъществява с цел постоянен източник на доход. В тази хипотеза лицето не се явява търговец по смисъла на ТЗ, а получените средства не би следвало да се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, доколкото имат характер на дарение.
Разпоредбата на чл. 12 от ЗДДФЛ определя, че облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
С нормата на чл. 13 от ЗДДФЛ са регламентирани необлагаемите доходи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от закона не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт.
Видно от посочените норми от ЗДДФЛ получени суми в резултат от дарение не се смятат за доход и не подлежат на облагане по реда на същия закон. На основание чл.52, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи, в т.ч. получено имущество по дарение.
Съгласно чл. 50а от ЗДДФЛ (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) местните физически лица могат да декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ придобитите през годината доходи по чл. 13 от същия закон, полученото имущество по наследство, завет и дарение, както и полученото имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт. Ако лицето желае да декларира придобитите през 2017 г. доходи чрез дарение, същото следва да попълни Приложение № 13 (образец 2013) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
В случай, че събраните средства няма да се изразходват за благотворителна инициатива, същите ще представляват доход за физическото лице, чието облагане ще се извърши по реда на чл. 26, ал. 1-6 от ЗДДФЛ съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от същия закон, т.е. като доход от стопанска дейност като едноличен търговец, независимо че лицето не е регистрирано като едноличен търговец.
На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл. 28 от закона и се определя в Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
От гореизложеното следва, че ако са налице доказателства за изпълнение на дарителски намерения няма да е налице доход от стопанска дейност. Съответно, ако не се докаже дарственото намерение, за лицето ще е налице доход от стопанска дейност.

Оценете статията

Вашият коментар