Становище по писмено запитване от …………………, гр……………., свързано с прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за електронния

Изх. № 24-39-157
Дата:28.12.2016 год.
ЗДДС, чл. 114, ал. 6;
ЗДДС, чл. 114, ал. 10;
ЗДДС, чл. 121, ал. 1;
ДОПК, чл. 38, ал. 1;
ЗСч., чл. 6, ал. 1;
ЗСч., чл. 6, ал. 2;
ЗСч., чл. 6, ал. 3;
ЗСч., чл. 7, ал. 1;
ЗСч., чл. 7, ал. 2;
ЗЕДЕП, чл. 3, ал. 1;
ЗЕДЕП, чл. 4.
ОТНОСНО: Становище по писмено запитване от …………………, гр……………., свързано с прилагането на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).
Във връзка с Ваше писмено запитване постъпило вна НАП с вх. №…………………….., относно прилагането на разпоредбите на ДОПК, ЗДДС и ЗЕДЕП, моля да имате предвид следното:
Според изложената в запитването фактическа обстановка търговското дружество ……………..извършва дейности по предоставяне на куриерски услуги, изплащане на парични преводи и наложени платежи. Фактурирането на оказваните от дружеството услуги се извършва посредством вътрешно-фирмена система за създаване на електронни документи, като касовите ордери и документи се подписват със стилус върху екрана на таблета на куриера. Инсталираното на таблета софтуерно приложение визуализира електронното изявление, трансформира положения саморъчен подпис в цифрово графично изображение и го интегрира в структурата на документа във формат PDF.
Клиентът на дружеството се подписва с обикновен електронен подпис, като в Общите условия на…………………, налични на неговия сайт, са посочени различните видове валидни подписи за подписване на документи – електронният подпис има стойността на собственоръчен подпис, поставен върху хартиените документи. Електронното изявление обединява следните документи:
-разписка за прием на пратки;
-разписка за предаване на пратки;
-изплащане на наложен платеж;
-разписка за предаване на електронни писма;
-разписка за изплащане на паричен превод.
Вътрешно фирмената електронна система на дружеството ………………….съдържа електронното изявление, заедно с положения на него подпис, които се обединяват на таблета, на който конкретния клиент се подписва. Полученият документ се криптира с частен за дружеството подпис, който е предоставен от оторизиран издател. Криптираният документ, съдържащ PDF файл с подписа, географските координати и локалното време на поставяне на подписа, се съхранява на дисков носител в база данни на дружеството. Във вътрешно фирмената електронна система на дружеството не съществува функционалност, чрез която да може да се редактира, премахва или модифицира вече записан документ.
С оглед на така изложената фактическа постановка е поставен въпроса:
Приемат ли се за валидни разписаните ордери и документи със стилус върху екрана на таблета на куриера?
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗЕДЕП електронен документ е електронно изявление, записано върху магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност да бъде възпроизвеждано. Алинея втора на същата разпоредба указва, че писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ.
Според чл. 4 от ЗЕДЕП автор на електронното изявление е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител, а титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.
На основание чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч.) първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация: 1. Наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; 2. дата на издаване; 3. Наименование или име, адрес и единен идентификационен код (ЕИК) от Търговския регистър или ЕИК по БУЛСТАТ или ЕГН или личен номер на чужденец на издателя и получателя; 4. Предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция. Следва да се отбележи, че адресът по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗСч. е адресът за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от ДОПК.
На основание чл. 6, ал. 3 от ЗСч. първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация: 1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; 2. дата на издаване; 3. наименование на предприятието; 4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция; 5. име и подпис на съставителя.
При съставяне на счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на счетоводния документ (чл. 6, ал. 4 от ЗСч.).
Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗСч. първичен счетоводен документ по чл. 6, ал. 1 се издава, когато това е предвидено в закон. Първичен счетоводен документ може да не бъде издаден, когато стопанската операция е документирана с фискален бон или системен бон, издаден по реда на наредбата по чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, или с ценна книга, издадена по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, и получател по нея е физическо лице, което не е търговец (чл. 7, ал. 2 от ЗСч.).
Необходимо е да се отбележи, че изискванията относно документирането на доставките от данъчно задължените по ЗДДС лица, свързани с издаването и приемането на фактури, тяхното отчитане и съхранение, е регламентирано в чл. 114 от ЗДДС.
Според чл. 114, ал. 6 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице по избран от него начин осигурява от момента на издаването им до края на периода на съхранението им автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурите и известията към фактурите, издадени от него или от негово име, както и на получените от него фактури и известия към фактури, независимо от това дали са на хартиен носител, или в електронна форма. Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата се осигурява от данъчно задълженото лице чрез всякакъв контрол на стопанската дейност, който създава надеждна одитна следа между фактурата или известието към фактурата и доставката на стоки или услуги (чл. 114, ал. 10 от ЗДДС).
Тъй като ЗДДС не поставя специфични изисквания за конкретен формат на електронните фактури, следва да се приеме, че изпращането на PDF файлове по електронен път ще се счита за допустим метод на електронно фактуриране, ако са съобразени и изпълнени изискванията, които са предвидени в чл. 114, ал. 6 от закона.
В този смисъл, всяко задължено лице самостоятелно и независимо определя начина, по който ще осъществява контрола върху стопанската дейност в съответствие с изискванията на закона, при съобразяване с обема на извършваната дейност, броя и стойността на сделките, броя и вида на доставчиците и клиентите и други фактори, свързани с конкретната дейност.
Необходимо е да се има предвид, че избраният от данъчно задълженото лице контрол на стопанската дейност трябва да създава надеждна одитна следа между фактурата и известието към нея и доставката, и да бъде организиран по начин, който да дава възможност за проверка на фактурата чрез свързването й с други документи – поръчка, договор, известие за доставка, платежни документи, транспортни документи и др.
По отношение на електронните фактури, освен чрез контрола на стопанската дейност, в чл. 114, ал. 11 от ЗДДС са посочени някои способи, чрез които се осигурява автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронната фактура или електронното известие към фактура, които могат да бъдат квалифициран електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕП, или електронен обмен на данни.
Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата по чл. 114, ал. 10 от ЗДДС могат да се осъществяват и чрез друга технология или процедура, съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС.
Предвид гореизложеното и доколкото с използвания от дружеството метод за електронно фактуриране се осигурява автентичност, цялост и четливост на фактурите и известията към тях и на другите електронни документи, то не съществува пречка същият да бъде използван с оглед контрола на стопанската дейност.
По отношение на съхраняването на документите, следва да се има предвид, че съгласно чл. 38, ал. 1 от ДОПК счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд, в следните срокове:
1. ведомости за заплати – 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
3. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители – 5 години.
След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация по чл. 38, ал. 1 от ДОПК (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават (чл. 38, ал. 2 от ДОПК).
Задължените лица, които при създаването и обработката на цялата или на част от информацията по чл. 38, ал. 1 от ДОПК използват информационни системи, продукти или архиви, съхраняват създадените данни в електронен вид за периода по чл. 38, ал. 1 независимо от съхранението им на друг носител (чл. 38, ал. 3 от ДОПК).
На основание чл. 39 от ДОПК ревизираните или проверяваните лица са длъжни да осигурят на органите по приходите достъп до автоматизираните си информационни системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията по чл. 38 от кодекса се извършва по този начин.
С оглед съхраняването на документите в електронен вид, следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 121, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице осигурява съхраняването на данъчните документи, издадени от него или от негово име, както и на всички получени от него данъчни документи до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, което документите удостоверяват, в оригиналния им вид. Автентичността на произхода и целостта на съдържанието на данъчните документи, както и тяхната четливост трябва да бъдат гарантирани по време на целия срок на съхраняване. Когато данъчните документи се съхраняват чрез електронни средства, в срока по чл. 121, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължените лица съхраняват и данните, осигуряващи автентичността на произхода и целостта на тяхното съдържание (чл. 121, ал. 1 от ЗДДС).
ЗАМ.
/ ГАЛЯ ДИМИТРОВА /

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

облагане с данък върху добавената стойност при извършване на транспортни услуги съгласно разпоредбите на новия Закон ш данък върху добавената стойност в сила от 01.01.2007 г.

Изх. №24-34-396Дата:21. 02. 2008 г.относно: облагане с данък върху добавената стойност при извършване на транспортни услуги съгласно разпоредбите на новия Закон ш данък върху добавената

здравноосигурителна вноска за лица заварени във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете към 01 януари 2007г.

1_31/05.02.2007г.Чл.40,ал.1,т.5 от ЗЗО Относно: здравноосигурителна вноска за лица заварени във временна неработоспособност поради болест, бременност и ражданеи отглеждане на малко детекъм 01 януари 2007г.Уважаемигосподин ……..,

ЗЗО, чл.40, aл. 3, т. 2

ЗЗО – чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 2Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив……..,

Определяне на приложимото законодателство спрямо лице, упражняващо трудова дейност на територията на две държави членки

Изх. № ………………..До Дата…………………………………………..……………………..…………………копие:Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”гр. Велико ТърновоНа Ваш изх. №1123/28.02.07г.ОТНОСНО: Определяне на приложимото законодателство спрямо лице, упражняващо трудова дейност на територията

fertte salla test