Становище по запитване за определяне на приложимото законодателство

Изх. №95-00-102
Дата:28.12.2011 год.
Регламент (ЕО) ) 883/2004, чл. 11, параграф 3, буква а);
Регламент (ЕО) ) 883/2004, чл. 12, параграф 1.
Относно: Становище по запитване за определяне на приложимото законодателство
Във връзка с постъпило Запитване за определяне на приложимото законодателство с вх. № 95-00-102/12.12.2011 г. по описа нана(НАП), отправено по повод Искане за издаване на удостоверения за приложимото законодателство изразявам следното становище:
Съгласно информацията, съдържаща се в подадените искания за определяне на приложимото законодателство и приложените към тях документи се установи следното:
Работодателят „ ……………..” ЕООД е декларирал в подаденото искане за определяне на приложимото законодателство, че сключения трудов договор с ……………….. ,считано от 07.06.2011г. не е с цел лицето да бъде командировано.Съгласно чл. 3 от представения към искането трудов договор работникът ще извършва трудовите си задължения в Чехия, гр. …………. или на други места, когато това следва от характера на работата. От представената заповед за командироване е видно, че от датата на постъпване на работа (07.06.2011г.) работникът е командировани в Чехия от своя работодател. Така определената месторабота по силата на трудовия договор, изключваналичието на командироване на територията на същата държава, тъй като командироването предполага изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната работа.
Ако в хода на производството по издаване на удостоверение съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност не се установи по безспорен начин, че лицето е заето на територия на България и че изпълнението на трудовите му задължения в Чехия има само временен характер, то приложение може да намери разпоредбата на чл. 11, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 883/2004. Съгласно цитираната правна норма спрямо лице осъществяващо дейност като заето или като самостоятелно заето лице в една държава–членка се прилага законодателството на тази държава-членка.
В случаите, че се съберат достатъчно данни, на базата на които може да се установи, че трудовата заетост на територията на Чехия има временен характер и след приключването й лицето ще продължи да работи на територията на Република България, то тогава следва да се прецени дали са изпълнени изискванията, въведени с разпоредбата на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) 883/2004. При така изложената фактическа обстановка следва да имате предвид, че законодателството в сферата на социалната сигурност на изпращащата страна може да остане приложимо само спрямо лице, командировано от своя работодател на територията на друга държава-членка, когато за него непосредствено преди да започне работа вече се е прилагало законодателството на държавата-членка, в която е установен неговият работодател.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »