Субсидии и облагаем оборот за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Относно: Субсидии и облагаем оборот за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-154 от 24.11.2020 г.
Изложена е следната фактическа обстановка:
Лицето е земеделски производител от февруари 2020г. и отглежда арендована плодоотдаваща овощна градина – череши. Приходите от продажби на пресен плод череша за 2020г. са 40 000 лв. Получени са субсидии от ДФ „Земеделие“ – 4 000 лв. за разходи за препарати за растителна защита. Очакват се още субсидии до края на 2020 г. и през 2021 г. – за разходи за препарати, свързани с негативните последици от COVID 19, на площ, директни плащания и др.
Поставен е въпрос: Кои субсидии са част от облагаемия доход при необходимост от регистрация по ДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Безвъзмездно предоставената финансова помощ (субсидии и финансирания) по своето същество не представлява обект на облагане с ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
В съответствие с формулировката на § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС, разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС се прилага, когато субсидията е пряко свързана с цената на въпросната сделка. Понятието „субсидии, пряко свързани с цената“ означава, че в данъчната основа за целите на облагане с ДДС следва да се включат всички помощи, които имат пряко въздействие върху размера на възнаграждението, получено от доставчика. Тези субсидии трябва да имат пряка връзка, или дори причинно-следствена връзка, с доставката на точно измерени или измерими стоки или услуги, като помощта се предоставя доколкото тези стоки или услуги действително са продадени.
Предвид гореизложеното и доколкото посочените от Вас финансирания не са обвързани с цената на предоставяните стоки на трети лица, същите не попадат в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, респективно не участват при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

деклариране на доходи от наем, които получавате като физическо лице. Освен това посочвате, че през 2009г. живеете в САЩ за период повече от 6 месеца и 1 ден.

ЗДДФЛ.чл.55, ал.12_303/09.02.2010г.Във Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” …………… с вх.№……………….. е поставен въпрос относно деклариране на доходи от наем, които получавате

Приложение на ЗДДФЛ при изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда за неправомерно уволнение.

№1390/19.09.2011г.ОТНОСНО: приложение на ЗДДФЛ при изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда за неправомерно уволнение. Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№…../19.09.2011г

данъчно третиране на доставка на стока, която се изпраща или превозва от територията на страната до територията на друга държава-членка, по която е получател данъчно незадължено лице в аспект Закона з

. 04-02-14Дата:25.07.2011 год. ЗДДС, чл. 12; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС, чл. 82, ал. 1.Относно: данъчно третиране на доставка на стока, която се изпраща

определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС (Изм. – ДВ, бр.95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.), съгласно която мястото на изпъ

53-02-20/26.02.2010 г.ЗДДС, чл.21, ал.1 и 2Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:Общият принцип относно определяне на мястото на