fbpx

ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ; 247

726/30.10.2018 г.
чл.36, ал.1 от ЗДДС

ОТНОСНО:ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ

В Дирекция ……….е постъпило писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията, с вх…………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
…………..“ЕООД /посредник/ възнамерява да сключи договор с фирма Х /възложител/ за търговско посредничество за бункероване на кораби в пристанища в Република България и пристанища в Румъния. Възложителят е местно лице, регистрирано по ЗДДС и собственик на горивото.
За целта посредникът ще издава фактура към възложителя за договорената комисионна за търговско посредничество.
Поставени са следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на доставките на посреднически услуги, свързани с бункероване на кораби, във връзка с международен транспорт, които дружеството ще извършва? Приложим ли е чл.36, ал.1 от ЗДДС?
2. Кои са необходимите документи за доказване комисионната на посредника?
3. Необходима ли е задължителна регистрация на посредника по ЗДДС?

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и факта, че към същото не е приложен проекто – договор за извършване на посредническата услуга за бункероване на кораби, и в случай, че същата не е във връзка с други дейности, свързани с корабоплаването по чл.226 от Кодекса на търговското корабоплаване, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на посредническа услуга, предоставена на ДЗЛ от България е на територията на страната.
Предвид чл.54, ал.2 от ППЗДДС при доставка на услуга по чл. 21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Съгласно чл. 31, т. 2, букви “а“ и “б“ от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е:
а/ доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
б/ плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море.
В ЗДДС не е дадена легална дефениция на понятието ”открито море”. Според чл.1 от Конвенцията за открито море, ратифицирана с Указ №296 на Президиума на Народното събрание от 07.07.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г. думите ”открито море” означават всички части на морето, които не влизат нито в териториалното море, нито във вътрешните води на която и да е било държава.

В чл.26, ал.1 от ППЗДДС е указано, че за доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона на плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни име и/или номер на съответния плавателен съд;
2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;
3. копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);
4. фактура за доставката;
5. декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.

Предвид чл. 36, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в тази глава.
За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона /чл.38, ал.1 от ППЗДДС/.

С оглед гореизложеното, при осъществяване на посреднически услуги за бункероване на кораби, от името и за сметка на възложителя, с място на изпълнение на територията на страната, които са свързани с доставките по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от ЗДДС, същите ще се третират като облагаеми с нулева ставка по чл.36, ал.1 от с.з., когато дружеството разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с тези доставки, за които са налице съответните обстоятелствата по глава трета от закона.
Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Данъчните основи на извършените от лицето облагаемите доставки с нулева ставка формират облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС /чл.96. ал.2 от с.з./.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране при плащане под формата на стоки на ликвидационен дял на напуснал дружество съдружник по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за данъците върху доходите на фи

.№М-26-С-109Дата: 12.07.2011 год.ЗДДС, чл. 6, ал. 1; ЗДДС, чл. 119, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 10, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 46; ЗДДФЛ, § 1, т. 9.Относно: данъчно третиране при плащане под формата на стоки на ликвидационен дял на напуснал дружество съдружник по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по

които преклузивният срок по чл.109 от ДОПК е изтекъл. В този смисъл, когато предвидения в чл.109 от ДОПК срок е изтекъл, в заповедта за възлагане на ревизия е недопустимо да се посочва, че при ревизи

2_1273/06.08.2012 г.ДОПК – чл.112;чл.113;чл.128, ал.1; чл.129, ал.3;КСО-чл.4, ал.3, т.2;чл.4, ал.4;чл.4, ал.6; чл.6, ал.7;ЗЗО -чл.40, ал.1, т.2; чл.40, ал.1, т.4;чл.40, ал.1, т.6;С Разпореждане № …………… на районно управление „Социално осигуряване” – Пенсионен отдел, на физическото лице е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване за периода от07.07.2010 г. до 01.10.2014 г.…………… е собственик на предприятие

Становище на НАП с Изх. №20-00-20 от 03.02.2017 г.

Изх. №20-00-2003.02.2017 г. ЗДДС, чл.73, ал.2чл.73, ал.3чл.82, ал.2-4 В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следния въпрос: При изчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от ЗДДС, данъчните основи на вътреобщностните придобивания и получените доставки по чл.82, ал.2 – 4 от ЗДДС включват ли се в оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето

Данъчно облагане и задължително осигуряване на лице, придобило доходи от продажба на ръчно изработени бижута

ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА – ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив факс 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 тел. 032 / 935-411КСО – чл. 4, ал. 3, т. 1, чл. 6, ал. 8 и ал. 9, чл. 10, ал. 1;ЗДДФЛ – чл. 29, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 67, ал. 1, §1, т. 28,

КСО, чл.9, aл. 3, т. 2

23-22-371/26.03.2010КСО, чл.9, ал.3, т.2;Фактическа обстановка:Учител е неправомерно уволнен и възстановен на работа от компетентните органи. По време на уволнението лицето е работило при друг работодател.Въпрос: Какви вноски се дължат от работодателя, извършил уволнението?На основание чл. 225, ал. 1 отКодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в

прилагането на общите разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.07 г. УВАЖАЕМА …

Изх. № 26-Б-19Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: прилагането на общите разпоредби на ЗДДС, в сила от 01.01.07 г. УВАЖАЕМА …По повод на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите с вх.№ от 31.01.2007 г. и 26.09.2007 г., Ви уведомявам за следното:Видно от въпросите, поставени със запитването, същите не са насочени към разясняване на

прилагането на ЗКПО.

5_53-04-95/24.02.2016 г.ЗКПО, чл. 204, т. 2, буква „а“;ДР ЗКПО, §1, т. 34;КСО, чл. 6, ал. 2 и ал. 3, чл. 157, ал. 6, чл. 6, ал. 14НЕВДПОВ, чл. 2, ал. 1, чл. 2, ал. 2 и ал. 3, чл. 2а;КЗ, чл. 233, ал. 1, чл. 233, ал. 5;В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Б“

възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г.

№ 26-Б-209Дата: 11.02.2019 год. ЗКПО, чл. 75, ал.1 – 4; ЗКПО, чл. 75, ал. 6. ОТНОСНО: възложена на „Б…………..“ ЕООД проверка по прихващане или възстановяване във връзка с депозирано от дружеството искане по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) с вх. №26-Б-13527/ 25.10.2018 г. Във Ваше писмо, препратено ни по компетентност от дирекция ОДОП

Scroll to Top