ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ;

2_726/30.10.2018 г.
ЗДДС чл. 31, т. 2, букви “а“ и “б“
ЗДДС чл. 36, ал. 1

ОТНОСНО:ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА БУНКЕРОВАНЕ НА КОРАБИ

„======ЕООД /посредник/ възнамерява да сключи договор с фирма Х /възложител/ за търговско посредничество за бункероване на кораби в пристанища в Република България и пристанища в Румъния. Възложителят е местно лице, регистрирано по ЗДДС и собственик на горивото.
За целта посредникът ще издава фактура към възложителя за договорената комисионна за търговско посредничество.
Поставени са следните въпроси:
1. Какво е данъчното третиране по ЗДДС на доставките на посреднически услуги, свързани с бункероване на кораби, във връзка с международен транспорт, които дружеството ще извършва? Приложим ли е чл.36, ал.1 от ЗДДС?
2. Кои са необходимите документи за доказване комисионната на посредника?
3. Необходима ли е задължителна регистрация на посредника по ЗДДС?

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и факта, че към същото не е приложен проекто – договор за извършване на посредническата услуга за бункероване на кораби, и в случай, че същата не е във връзка с други дейности, свързани с корабоплаването по чл.226 от Кодекса на търговското корабоплаване, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставката на посредническа услуга, предоставена на ДЗЛ от България е на територията на страната.
Предвид чл.54, ал.2 от ППЗДДС при доставка на услуга по чл. 21, ал.1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната, данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.
Съгласно чл. 31, т. 2, букви “а“ и “б“ от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е:
а/ доставката на стоки за снабдяване с резервни части, горива и смазочни материали, храна, напитки, вода и други провизии, предназначени за потребление на борда на плавателни съдове, предназначени и използвани за превоз на стоки или пътници в открито море, с изключение на използваните за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;
б/ плавателни съдове, предназначени и използвани за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности в открито море.
В ЗДДС не е дадена легална дефениция на понятието ”открито море”. Според чл.1 от Конвенцията за открито море, ратифицирана с Указ №296 на Президиума на Народното събрание от 07.07.1962 г., в сила за България от 30.09.1962 г. думите ”открито море” означават всички части на морето, които не влизат нито в териториалното море, нито във вътрешните води на която и да е било държава.
В чл.26, ал.1 от ППЗДДС е указано, че за доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона на плавателни съдове, с място на изпълнение на територията на страната, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни име и/или номер на съответния плавателен съд;
2. копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;
3. копия от документи, удостоверяващи правото на корабопритежателя за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън териториалното море на страната, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);
4. фактура за доставката;
5. декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година, и е валидна до края на годината или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима.

Предвид чл. 36, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато са свързани с доставките, посочени в тази глава.
За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37 от ППЗДДС, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона /чл.38, ал.1 от ППЗДДС/.

С оглед гореизложеното, при осъществяване на посреднически услуги за бункероване на кораби, от името и за сметка на възложителя, с място на изпълнение на територията на страната, които са свързани с доставките по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от ЗДДС, същите ще се третират като облагаеми с нулева ставка по чл.36, ал.1 от с.з., когато дружеството разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с тези доставки, за които са налице съответните обстоятелствата по глава трета от закона.
Съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Данъчните основи на извършените от лицето облагаемите доставки с нулева ставка формират облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС /чл.96. ал.2 от с.з./.

5/5

Вашият коментар