тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

2_992-1/18.08.2014г.
ЗДДС, чл.163а, ал.2
В Дирекция ОДОП – ………. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №……., в което е поставен въпрос, свързан с приложението на Глава деветнадесета „а” от Закона за данъка върху добавената стойност при продажбата на резене.
Във връзка с поставения въпрос и предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност/ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По силата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДСе изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице. С ДВ бр. 98/2013г. е направено изменение на Приложение № 2, като е въведена част втора, касаеща доставки със зърно и технически стоки. Част втора е в табличен вид и съдържа „Код по КН 2012“и„Описание на стоката“.
Съгласно §1, т.71 от ДР на ЗДДС, „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение 1 към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относнотарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
С Код по КН от група 0909 „Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна в Приложение 2 са включени:
Код по КН 2012
Описание на стоката
0909
Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:
 
– Семена от кориандър:
0909 21 00
– Несмлени, нито пулверизирани
0909 22 00
– Смлени или пулверизирани
Предвид, че стоката не попада в част втора на Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а”за доставките на резене е приложим общия ред на облагане по ЗДДС.
Уведомяваме Ви, че по прилагане на механизма на обратно начисляване е издадено указание от Министъра на финансите с Изх. № УК-4/17.03.2014г. относно практическото прилагане на глава деветнадесета „а” от Закона за данъка върху добавената стойност по отношение на доставките на стоки по част втора на приложение № 2 към закона, в сила от 01.01.2014г., което може да намерите в интернет страницата на Националната агенция за приходите – www.nap.bg.

Оценете статията

Вашият коментар