Третирана на доставка по реда на чл.28 от ЗДДС.

2_997/03.07 .2012г .

чл.28, т.1 и т.2 от ЗДДС
чл.21, ал.2 от ППЗДДС

ЕАД извършва доставка на стоки с получател- фирма от гр. Цеута, Испания , която няма валиден VIN. Транспортирането на стоките до гр. Цеута се извършва с кораб и българското дружество разполага с митнически документ Т2L. За извършената доставка до трета територия дружеството разполага с регламентираните в чл.21,ал.2 от ППЗДДС документи. Към запитването не са приложени копия от цитираните документи.

Поставени са следните въпроси:
Правилно ли е третирана посочената доставка като доставка по реда на чл.28 от ЗДДС.
Какви документи са необходими за доказване на доставките по чл.28, т.1 и т.2 от ЗДДС.

При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразяваме следното принципно становище:

Съгласно чл.28, т.1 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка на данъка е доставката на стоки , които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика. Облагаема доставка с нулева ставка на данъка е и доставката на стоки , които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателя е лице, което не е установено на територията на страната ( чл.28, т.2 от ЗДДС). За целите на закона съгласно §1., т.4 от ДР на ЗДДС „Трета територия” или „Трета страна” е всяка територия, различна от територията на държавите членки. На основание §1, т.2 от ДР на ЗДДС „Територия на държава членка” е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл.299 от този договор, като в тази територия не се включват:
за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови ( §1, т.2 б. „бб”).

Съгласно гореизложено доставката на стока, която се изпраща от място на територията на страната до трета територия – гр. Цеута, Кралство Испания е доставка облагаема с нулева ставка на данъка на основание чл.28 от ЗДДС.

За доказване на доставките чл.28, ал.1 и 2 от ЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трети територии , доставчикът следва да притежава регламентираните в чл.21, ал.2 от ППЗДДС документи:
фактура за доставката
документ за превоз на тези стоки
писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

Оценете статията

Вашият коментар