Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ 236

ОТНОСНО: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-202/22.08.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството набира физически лица – турски граждани и турски фирми, които да се обучават за пилоти-любители и професионални пилоти в България – на българско летище от български инструктори.
Поставени са следните въпроси:
1. Следва ли да се начислява ДДС в издаваните фактури от българското авиационно училище на физическите лица – турски граждани и основанието за начисляване или неначисляване на ДДС?
2. Следва ли да се начислява ДДС в издаваните фактури от българското авиационно училище на юридическите лица – турски фирми и основанието за начисляване или неначисляване на ДДС?
Във връзка с поставените въпроси, изразявам следното становище:
За да се определи правилно мястото на изпълнение на доставките на услуги от съществено значение е да се определи предмета на предоставените услуги и получателя на същите.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на обект, който се намира на различно място от мястото на установяване на получателя.
В същото време, в ЗДДС са предвидени специални правила при определяне на мястото на изпълнение на някои услуги. На основание чл. 21, ал. 4, т. 4, буква „а“ от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуги и съпътстващите ги такива, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби), включително дейността по организирането им, е мястото, където фактически се извършва услугата, когато същата е предоставена на данъчно незадължено лице.
Предвид така посочените текстове, когато получател по услугата е данъчно незадължено лице – турски гражданин или български гражданин, съгласно чл. 21, ал. 4, т. 4, буква „а“ от ЗДДС, доставката е с място на изпълнение на територията на страната. Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка и следва да се начисли ставката от 20 % ДДС на физическите лица – получатели по услугата.
Ако получател по доставката е данъчно задължено лице, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение е мястото, където е установен получателя по доставката.
Документите, необходими за удостоверяване статута на получателя като данъчно задължено лице са определени в чл. 18, т. 3, б. ”а” и б. ”б” от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (Регламент № 282/2011). Съгласно тази разпоредба, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчнозадължено лице, ако са изпълнени следните условия:
а) доставчикът получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС по силата на Директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъците върху оборота – правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността;
б) когато получателят не разполага с това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчнозадължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя, с помощта на обичайните търговски мерки за сигурност като мерките, свързани с проверките на самоличността и на плащанията.
Когато получател по доставката е турска фирма – данъчно задължено лице, доставката е с място на изпълнение извън територията на страната и не се начислява данък предвид разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗДДС. Съгласно чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 3 от ППЗДДС в издаваните фактури като основание за неначисляване на данък следва да се впише разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и „обратно начисляване“.
В допълнение, следва да се съобрази и разпоредбата на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС. Когато получателят по ал. 2 използва услугите изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, мястото на изпълнение се определя по реда на ал. 1. В този смисъл, ако турската фирма ползва услугата /обучение за пилот/ изключително само за лични нужди или за лични нужди на работниците и служителите си, ще е приложимо данъчното третиране за получател – данъчно незадължено лице – чл. 21, ал. 4, т. 4, буква „а“ от ЗДДС и доставката ще е облагаема, доколкото ще е с място на изпълнение на територията на страната.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция «

данъчно третиране на доставка на недвижим имот при замяна на един купувач с друг след подписване и плащане по предварителния договор за прехвърляне на собствеността на имота в аспект на ЗДДС /в сила о

Изх. № 24-34-894Дата: 17.06.2008 год.ЗДДС, чл. 25, ал. 6;ЗДДС, чл. 115, ал. 1.Относно: данъчно третиране на доставка на недвижим имот при замяна на един купувач

създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея са регламентирани със Закона за защита на класифицираната информация и

Изх. № 24-34-495Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:1. Облагаемите с данък върху недвижимите имоти обекти и хипотезите

КСО, чл.4

2_441/26.02.10КСО – чл.4 ОТНОСТНО: Социално осигуряване на председатели членове на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза Отправили сте писмено запитване до