fbpx

Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Третиране на доставка на услуга по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …………. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-185/30.07.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Предстои сключването на договор за извършване на услуга за „Провеждане на изследване за развитието на система за зелена фасада „GreenSkin“ в ………….., България, между фирмата, регистрирана по ДДС и немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия, с продължителност октомври 2019г. Немската фирма е установила независимата си икономическа дейност в Германия и няма друг постоянен обект. Няма място на икономическа дейност в България, няма представителство. Договорът е за проучване на развитието на растенията чрез изследване на системата за зелени фасади „GreenSkin“. За тази цел ще се изградят три кабинки, по които ще бъдат инсталирани елементите за зелени фасади /растителност/ и ще се наблюдава развитието й в продължение на 19 месеца.
Поставени са следните въпроси:
1. Къде е мястото на изпълнение на услугата – България или Германия, където получателят на услугата е установил независимата си икономическа дейност?
2. Трябва ли да се начислява ДДС на услугата, която се фактурира?
3. Кабинките /фасадите/, които са неразделна част от проучването и са включени в стойността на договора, могат ли да бъдат фактурирани като услуга?
4. Каква трябва да бъде поетапността на фактуриране, след като по договор резултати от изследването ще се предават седмично, а плащане ще се извършва тримесечно?
Във връзка с поставените въпроси и недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
По първи въпрос:
За да се определи правилно мястото на изпълнение на доставките на услуги от съществено значение е да се определи предмета на предоставените услуги.
Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на услуга с получател данъчно задължено лице е там, където е установен получателят, или неговия постоянен обект, ако услугата е оказана на обект, който се намира на различно място от мястото на установяване на получателя.
В ЗДДС са предвидени и изключения от горното общо правило за определяне на мястото на изпълнение на услуги. На основание чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
С цел да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, с Регламент за изпълнение №1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013г. за изменение на Регламент 282/2011, е дадено определение за „недвижим имот“ и са регламентирани услугите, свързани с недвижим имот.
В чл. 13б от Регламент 1042/2013 е дадено определение за „недвижим имот“, като е аналогична нормата на т. 82 от параграф 1 на ДР на ЗДДС.
Съгласно чл. 31а от посочения регламент, доставките на услуги са свързани с недвижим имот, когато имат достатъчно пряка връзка с недвижим имот, или са насочени към недвижим имот с цел правно или физическо изменение.
Допълнителни разяснения относно услугите, свързани с недвижими имоти са дадени в Обяснителните бележки на Европейската комисия относно влизащите в сила през 2017 г. правила на ЕС в областта на ДДС за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти / Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета/.
Целта на специалното правило за мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, е да се осигури облагане на предполагаемото място на потребление на услугата. Тази цел следва да бъде припомняна във всички случаи, в които практическото прилагане на законодателството поражда затруднения. Подобни ситуации винаги трябва да бъдат разрешавани по начин, който гарантира, че приходите от ДДС се падат на държавата членка, където се предполага, че се потребява услугата, като се има предвид, че се счита, че услугите, свързани с недвижими имоти, се потребяват на мястото, където се намира имотът. Следователно страните по такива сделки не могат да заобиколят член 47 от Директивата за ДДС, като посочат в своите договорни споразумения, че услугите, предоставяни по силата на договора, по-скоро следва да бъдат предмет на общите правила за място на доставка.
Видно от писмото и приложената към него оферта, в конкретния случай ще се изградят три опитни полета/ дървени конструкции/, локализирани на определен адрес в Пловдив. Конструкциите ще позволят инсталирането на система за зелени фасади /релси, напоителна система и вегетативни пана/. Целта е да се наблюдава правилното функциониране на напоителната система и промените, свързани с растителността.
Предвид посоченото по-горе, считам, че провеждането на изследвания за развитието на системата за зелени фасади в Пловдив има достатъчно пряка връзка с недвижим имот, доколкото е свързана с локализиране на територията на страната.
По втори въпрос:
Предвид гореизложеното, извършването на услугата следва да се определи като доставка, свързана с недвижим имот. На основание чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставката на услуга е на територията на страната, където се намира съответния обект, посочен в офертата.
Доколкото се осъществява доставка с място на изпълнение на територията на страната / чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС/ и на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
По трети въпрос:
Относно предмета на доставката следва да се съобрази разпоредбата на чл.128 от ЗДДС. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.
Предвид посоченото, във връзка с прилагането на чл. 128 от ЗДДС е необходимо да се установи на първо място дали отделните услуги се доставят общо при условията на съпътстваща доставка или са налице отделни доставки със самостоятелно значение. Второ условие за прилагането на чл. 128 от данъчния закон е общо определяне на плащането за доставките. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС. Поради това от изключителна важност в случая е основната доставка да бъде правилно определена. Критериите за това следва да бъдат комплексни. Най-общо, съпътстваща е тази доставка, която от гледна точка на получателя няма самостоятелно значение и същият не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, а тя се явява необходимост, допълнение или повишаваща качеството добавка към другия, основен предмет на доставката.
В случая, предмет на доставката е услуга, като кабинките/фасадите са неразделна част от нея.
По четвърти въпрос:
Съгласно чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, изречение първо, при доставка с периодично изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
В случая ще е приложима горната разпоредба, доколкото са уговорени периоди за плащане.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС.

Относно: Данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС.В Дирекция „ОУИ” постъпи писмено запитване с вх. № ………./02.02.2012 г., относно данъчно третиране при продажба на дялове по реда на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Между две съществуващи търговски дружества /условно наречени „А” ЕООД – продавач и „В” ЕООД – купувач/ се

Приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС

3_1875/23.06.2011 г.ЗДДС, чл. 96, ал. 1 и ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 1 и ал. 3;ЗДДС, чл. 45, ал. 5, т. 1 и т. 4 Относно: приложение на чл. 96, ал. 3 от ЗДДССпоред изложеното в запитването, „Е” ООД притежава недвижим имот – земя и сгради, находящ се в землището на с. П /приложено е

задължително обществено осигуряване на прокурист в ЕТ

1_81/31.05.2010 г.КСО, чл.4,ал.1 т.7, иал.2относно: задължително обществено осигуряване на прокурист в ЕТВъв връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. …………,заведено с вх. № …………..2010 г., изразяваме следното становище: Видно от запитването, в качеството си на самоосигуряващо се лице – едноличен търговец сте в отпуск по бременност и раждане с право на парично обезщетение,

Приложението на ЗДДС при получен авторски хонорар по договор за издаване на книга с издателство от ЕС

2_529/10.07.2017г. ЗДДС; чл.3, ал.1ЗДДС; чл.21, ал.2ЗДДС; чл.97а, ал.2 ОТНОСНО: приложението на ЗДДС при получен авторски хонорар по договор за издаване на книга с издателство от ЕС В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № …………, в което е изложенаследната фактическа обстановка: Българско физическо лице, нерегистрирано по ЗДДС,

прилагането на чл.39 от ЗДДС.

.№20-00-224 ЗДДС- чл.39В Дирекция „ОУИ” – Софияепостъпило писмено запитване с вх.№ 20-00-224/ 06.02.2008г.относно прилагането на чл.39 от ЗДДС. В запитването си сочите, че от страна на НЗОК се изисква отделна фактура и се заплаща съответно по отделна клинична пътека медицинската услуга по имплантирането на медицинско изделие и друга фактура ( клинична пътека) за самото медицинско

НАРЕДБА Н-18, параграф 5,НАРЕДБА Н-18, чл.26, aл. 1

Изх. № 26-11-101Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Уважаема госпожо,Във връзка с Ваше писмено запитване заведено с наш вх. № 26-11-101 от 05.11.2007 г. даваме следните разяснения:Съгласно чл.118 от ЗДЦС регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от

Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Относно: Приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. В Дирекция ОДОП …. е постъпило запитване с вх. № 07-00-70/28.03.2019 г., в което отправяте въпрос относно прилагане на нормата на чл. 13, ал.1, т.1, б. А и Б от ЗДДФЛ. Описвате, че ще извършите продажба на два жилищни имота, като

ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, чл.43, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.55, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.66, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.65, aл. 12

Изх. № М-26-Д-77Дата: 25.03.2013 год. ЗДДФЛ, чл. 29; ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1; ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 12; ЗДДФЛ, чл. 66, ал. 1. По повод Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите по електронната поща и заведено с вх. № М-26-Д-77 от 20.02.2013 г., изразявам следното становище: По

Scroll to Top