Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на корекция на данъчната основа при осъществен внос

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на корекция на данъчната основа при осъществен внос

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-89/ 22.03.2021 г., относно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на извършването на корекция на данъчната основа при осъществен внос.
Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас дружество, във връзка с осъществяването на дейността си, закупува материали от трети страни, като оформя режим внос. За целта осъществява непрекъснати покупки на стоки и материали от Япония, Южна Корея, Тайланд и Китай.
Режимът, под който получавате стоките от трети страни, е внос по смисъла на чл. 16 от материалния закон, като упражнявате правото си на данъчен кредит на основание чл. 69, ал. 1, т. 2 от същия закон, тъй като използвате стоки изцяло за извършването на облагаеми доставки. За тази цел посочвате съответната митническа декларация, в която сте посочени като вносител в дневниците за покупки, респективно сте заплатили и дължимия данък по сметката на съответното митническо учреждение в Пловдив.
Много често след пристигане на стоката и нейното физическо приемане от служители на дружеството, се установява, че определено количество материали или стоки са по-малко, отколкото е количеството по фактура и митническа декларация. Също така, има и случаи, при които доставчикът Ви прави отстъпка в цената след три или четири месеца, на база достигнати количества. И в двата описани случая, считате, че е налице промяна в данъчната основа при внос и трябва да бъде направена корекция, както на издадените фактури от доставчиците, чрез издаването на кредитни известия, така и от митническите органи, тъй като промяната е настъпила след датата на разрешението за вдигане на стоките.
Посочвате, че представляваното от Вас дружество, в тези случаи следва да приложи разпоредбата на чл. 56а, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), която гласи, че когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък спрямо данъка, посочен в митническата декларация или друг документ за вноса, вносителят или представляваното от Вас дружество извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:
-отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;
-отразява документа в дневника за покупките.
Корекциите могат да се извършват от вносителя в данъчния период, в който е получил документа за промяната в митническата стойност или през един от следващите дванадесет данъчни периода и само, ако същият вече е упражнил правото си на данъчен кредит за платения от него данък при вноса. В този случай, в дневника за продажби – в колона 11 посочвате размера на намалението на данъчната основа, а в колона 12 – размера на намалението на данъка. В дневника за покупките – в колона 10 посочвате размера на намалението на данъчната основа, а в колона 11 – размера на намалението на данъка.
Във връзка с гореизложеното, сте поставили следния въпрос:
Как следва коректно да се отрази в данъчните декларации корекцията на данъчната основа при осъществен внос, която корекция се осъществява в различен месец от месеца, в който се разрешава вдигането на стоките, съгласно ЗДДС?
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването и приложимото законодателство в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:
Начисляването на данъка при внос по чл.16 от закона се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.
Корекции при промяна на данъчната основа при внос се извършват по реда на чл. 56а от Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност с административен акт на митническите органи (ППЗДДС).
По силата на чл. 56а, ал. 2 от ППЗДДС, когато митническите органи след датата на разрешението на вдигането на стоката намалят дължимия данък спрямо данъка, посочен в митническия или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по ЗДДС лице и е упражнило данъчен кредит за осъществения внос, отразява издадения административен акт за промяна на митническата стойност в дневниците за покупки и продажби, както следва:
– отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите: в колона 11 “ДО на облагаемите доставки със ставка 20%, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната“ – с размера на разликата (намалението) между първоначално определената данъчна основа и установената впоследствие; и в колона 12 „Начислен данък за доставки по колона 11“ – размера на намалението на данъка върху добавената стойност между първоначално определения данък по вноса и установения в резултат на корекцията;
– отразява същия документ и в дневника за покупките: в колона 10 „ДО на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-6 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит“ – с размера на намалението на данъчната основа; и в колона 11 „ДДС с право на пълен данъчен кредит“ – с размера на намалението на данъка върху добавената стойност.
Обръщам внимание, че съгласно чл.56а, ал.3 от ППЗДДС, корекциите се извършват в данъчния период, в който лицето е получило административния акт или през един от следващите 12 данъчни периода.
Настоящото становище е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар