fbpx

третиране по ЗДДС на хотелиерски услуги

ОТНОСНО: третиране по ЗДДС на хотелиерски услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. 30.01.2018 г.
Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата е наела хотел-ресторант за извършване на дейност хотелиерство и ресторантьорство. При осъществяване на дейността ще се предоставя услуга „ол инклузив“. Услугата ще се състои от обявяване на обща цена – например 30 лв., в която ще се включва нощувка и изхранване – пълно или само закуска.
Поставени са следните въпроси: Колко процента данък върху добавената стойност се начислява за храната – 9 % или 20 %? На кой апарат трябва да се маркира храната на ресторанта или на хотела и ако се маркира на ресторанта, трябва ли да има отделен департамент – 9%? Храната и напитките, които не са включени в общия пакет, трябва ли да се маркират в департамент 20%?
За осчетоводяване на документите е инсталирана програма „Д……“ на М……… При инсталирането е пояснено, че стоките не могат да се водят количествено, а само стойностно. За целта трябва да се закупи складова програма, където стоките следва да се водят количествено – купена е такава програма и там се води количествено по фактури. Правилно ли е да се водят и осчетоводяват така фактурите?
Предвид поставените въпроси, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 66, ал. 2 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/, данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.
В § 1, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС, е изяснено понятието „настаняване“. „Настаняване“ са основни туристически услуги по смисъла на т. 69 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма с изключение на доставка на обща туристическа услуга.
Съгласно т.69 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма „основни туристически услуги“ са настаняване, хранене и транспортиране.
Предвид посоченото по-горе, за да е налице услуга по настаняване за целите на прилагане на намалената ставка, е необходимо да е предоставена нощувка, т.е. доставката по настаняване може да включва следните услуги:
– нощувка;
– нощувка и хранене;
– нощувка, хранене и транспортни услуги.
Следователно, от гледна точка на ЗДДС, в доставката настаняване е налице основен задължителен елемент нощувка.
При предлагането на услуга с обща цена, която включва нощувка и хранене, ще е приложима ставката от 9 %, съгласно чл.66, ал.2 от ЗДДС.
За храната и напитките извън общия пакет ще е приложима ставката от 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Разпоредбата на чл. 118, ал. 1 от ЗДДС задължава всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.
Съгласно чл. 27, ал. 1 от Наредба № Н-18/ 2006г., лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, задължително регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1.група „ А”- за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2.група „ Б”- за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % ДДС;
3.група „ В”- за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4.група „Г“ – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 9 % данък върху добавената стойност.
В ал. 2 на същата разпоредба е регламентирано, че лицата по чл. 3, независимо дали са регистрирани или не по ЗДДС, задължително регистрират всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
Видно от изложеното по отношение на първия въпрос, предлаганата услуга – „ол инклузив“ (all inclusive), която ще е обявена с обща цена и в която ще се включва нощувка и изхранване – пълно или само със закуска, се третира като една доставка.
Следователно, продажбите на предоставяната от Вас услуга по настаняване, включваща нощувка и храна, за която е обявена обща цена, следва да се регистрират и отчитат във фискалното устройство на хотела по данъчна група „ Г “- за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 9 % данък върху добавената стойност. Съответно- продажбите на храна и напитки, които не са включени в пакета „ол инклузив“, следва да се регистрират и отчитат във фискалното устройство на ресторанта по данъчна група „ Б”- за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % ДДС
Следва да се има предвид, че фискалната касова бележка удостоверява стойността на платената от клиента сума. Задължителните реквизити на фискалната касова бележка са посочени в разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.
Законът за счетоводството /ЗСч/ урежда изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация; задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието и други, подробно изброени в чл. 1 от закона.
Изискванията към предприятията във връзка с изграждането и поддържането на счетоводната система са посочени в чл. 11, ал. 1 от ЗСч. Съгласно посочената разпоредба, счетоводната система следва да осигурява всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции; получаване на аналитична и обобщена информация по счетоводен път, представяща най-точно и по най-подходящ начин годишните финансови отчети на предприятието; прилагане на утвърдения от ръководителя на предприятието индивидуален сметкоплан; прилагане на утвърдена от ръководителя на предприятието счетоводна политика и други.
На основание Раздел V „Права и задължения на ръководителя”, чл. 16, ал. 1 от закона, ръководителят на предприятието утвърждава индивидуалния сметкоплан на предприятието; утвърждава формата на счетоводството, която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане; организира текущото счетоводно отчитане в съответствие с разпоредбите на този закон и други.
Видно от посочената нормативна уредба в ЗСч. организацията на счетоводството при двустранното счетоводно записване трябва да осигурява пълно обхващане, хронологично и систематично (аналитично и синтетично) регистриране и съхраняване на информацията от първичните документи. В предприятието следва да се водят регистри поотделно или комбинирано за хронологично и систематично (синтетично и аналитично) счетоводно отчитане. Аналитичното отчитане към синтетичните сметки се осъществява синхронизирано със синтетичното отчитане при спазване на изискванията за аритметично равенство на записванията. Пълната аналитична структура на счетоводните сметки се определя в индивидуалния сметкоплан, който се утвърждава от ръководителя на предприятието.
Въз основа на гореизложеното, следва да се направи извод, че ЗСч изисква стопанските операции, които регистрира счетоводната система, да се представят детайлно в тяхната аналитичност, което дава възможност счетоводната информация и отчетност да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.
Правилно установените счетоводни финансови резултати са основание за определяне на вярна данъчна основа – чл. 18 от Закона за корпоративното подоходно облагане, съгласно който данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат, преобразуван по реда на този закон.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС

Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-70 от 02.03.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: 1.Дружеството извършва приготвяне и предоставяне на топла (супи и основно) и студена (салати и десерти) храна на работници и

ЗДДС, чл.70, aл. 3, т. 7

2_424/25.02.2010 г. ЗДДС, чл.70, ал.3, т.7, във връзка с чл.70, ал.1, т.2 и 5 от с.з. 1. Ако за командировка с личен автомобил има получена данъчна фактура за гориво, има ли право командироващата организация на приспадане на данъчен кредит;2. Има ли право командироващата организация на приспадане на данъчен кредит при наличие на данъчна фактура за

ЗМДТ, чл.113, aл. 4,ЗМДТ, чл.4, aл. 3,ЗМДТ, чл.4, aл. 1,ЗМДТ, чл.87, aл. 5

Изх. № …София 30.06.2006ДО ОБЩИНСКАДАНЪЧНАСЛУЖБАприОБЩИНА «МАРИЦА»гр. П Л О В Д И ВВ отговор на поставените въпроси изразяваме следното становище: От 01.01.2006 г. компетентността по администриране на местните данъци и такси е предоставена на общините /чл. 4, ал. 1 ЗМДТ/. В производствата по установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци служителите на общините имат правомощия

Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Изх. № 07-00-44Дата: 09.11.2015 год.ДОПК, чл. 182, ал. 1;ТЗ, чл. 154, ал. 1;ТЗ, чл. 156, ал. 1.Относно: Отговор на писмено запитване по прилагането на разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).Във връзка с Ваше писмо дона НАП с вх. № ………………2015 г., отнасящо се до прилагането на разпоредби на ДОПК от органите на общинската администрация, моля

Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз

ЗЗО – чл. 33, ал. 1, т. 1 и2 и ал. 2, чл. 34, ал. 1, т. 1, чл. 40а, чл. 109 и § 19и ОТНОСНО:Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюзПо повод Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „ОУИ” – …….. с вх. № ……/25.08.2011 г., Ви уведомяваме

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставка на стоки, използвани в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България

Изх. № 24-39-117 Дата: 19.06.2020 год. ЗДДС, чл. 6; ЗДДС, чл. 7; ЗДДС, чл. 7, ал. 1; ЗДДС, чл. 7, ал. 5, т. 11; ЗДДС, чл. 9; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 13; ЗДДС, чл. 16; ЗДДС, чл. 17; ЗДДС, чл. 17, ал. 2; ЗДДС, чл. 25, ал. 1; ЗДДС, чл. 25, ал.

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 1

23-29-65/11.05.2010г.КСО, чл. 4, ал. 1, т. 1.ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3Фактическа обстановка: здравно и социално осигуряване на чуждестранни граждани.По отношение осигуряването на индийския гражданин с разрешение за продължително пребиваване. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО задължително осигурени за всички осигурени социални рискове са работниците и служителите, наети на работа за

издаване на индивидуален административен акт

Изх. № 24-28-175Дата: 15.04.2009 год. ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 1; АПК, чл. 21; АПК, чл. 24, ал. 1; АПК, чл. 25.Относно: издаване на индивидуален административен актВ Дирекция „ДОМ“ в ЦУ на НАП е постъпило Ваше писмо, ведно с приложенията към него относно издаването на индивидуален административен акт (ИАА), по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Scroll to Top