третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставки на услуги предоставяни посредством кол център

Изх. №26-Б-142
Дата: 26.03.2008 год.
относно: третиране в аспект на ЗДДС /в сила от 01.01.2007г./ на доставки на услуги предоставяни посредством кол център
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-Б-142/09.1 1,2007г. е изложена следната фактическа обстановка:
………………………ЕООД,предоставя услуги по договор с……………………………… ……………………………………….посредством кол център.
Въпросът Ви е:
Какво е данъчното третиране за целите на Закон за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ на доставките на предоставените услуги от …….. по горепосочения договор ?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1. т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Във връзка с осъществяването на услугите по горепосочения договор ……е предоставил на …….ограничено ниво на достъп до собствената му система за иницииране, проверка, следене и завършване на парични преводи. Системата е базирана на сървър в САЩ, а достъпът на ……… се осъществява чрез интернет. ………….. е обявил телефонни номера, на които да се обаждат неговите агенти и клиенти във връзка с парични преводи. Посредством свързаност, осигурена от американски телекомуникационен оператор, обажданията на обявените номера се получават в кол центъра на …………..
В предоставеното ни приложение А “Описание на услугите“ към горепосочения договор между ………. и …………….. е посочено, че основните услуги обхващат услуги на център за телефонни услуги, осигурен от …….. е подкрепа на посредниците и клиентите които извършват или правят запитвания за парични преводи. Основните услуги обхващат и обработка от представителите за услуги за клиенти на информация в центъра за телефонни услуги в помощ на посредниците и клиентите във връзка с транзакциите описани в т.1.2. на горното приложение. Подробно в приложението са описани извършваните действия от “представителят за услуги за клиенти“ —……….. във връзка с всеки един от процесите — предаване на суми, получаване на суми, отмяна, възстановяване, измяна на транзакция, връщане на транзакция и запитване за информация. Видно от описанието на извършваните действия “представителят за услуги за клиенти“ —………..:
– обработва разговора с клиента или посредника на …………….и осъществява контакт с
централния компютър и въвежда информацията, която е необходима за обработка на транзакцията
– обработва разговора с клиента или посредника – получател на ……………….и осъществява контакт с централния компютър и въвежда информацията, която е необходима за обработка на транзакцията, изисквана от системата; след това съобщава на клиента или посредника необходимата информация, генерирана от централния компютър
– обработва разговора с посредника изпращач когато клиента преди изплащането на сумата
поиска отмянана транзакциятаиосъществяваконтакт сцентралниякомпютър въвеждайки
1
информацията, която е необходима за обработката на отмяната; след това “представителят за услуги за клиенти“ съобщава необходимата информация, генерирана от централния компютър на посредника – изпращач, който обработва клиента в обекта
– обработва разговора с посредника изпращач и въвежда информацията която е необходима заотмяната,след това съобщавагенериранатаинформациянапосредникаизпращач,който обработва клиента в обекта, за да бъде възстановена сумата на превода на клиента изпращач
– обработва разговора с посредника изпращач и въвежда информацията, осъществява контакт с централния компютър и въвежда необходимите изменения съгласно искането
– обработва разговора с посредника изпращач осъществява контакт с централния компютър и въвежда информацията, която е необходима за обработка на връщането, изисквана от системата; след това съобщава необходимата информация, генерирана от централния компютър на посредника-изпращач, който обработва клиента получател в обекта
– обработва разговора с клиентите и посредниците и чрез достъпдо съответните инструменти на разположение за намиране и предоставяне на исканата от тях информация им съобщава необходимата информация, генерирана от тези инструменти
Видно от характера на извършваните действия от доставчика в изпълнение на горепосочения договор би могло да се приеме, че предоставяните от Вашето дружество услуги са обработка на данни и предоставяне на информация. Ако тези доставки на услуги са предоставяни на лице установено извън Общността същите са с място на изпълнение на територията, където се намира седалището или постоянният обект на получателя на основание чл.21, ал.З, т.1 и т.2, б. “г“ от ЗДДС. В случая видно от посоченото в запитването Ви Вашият клиент – получател на горепосочените доставки на услуги е лице, което е установено извън територията на Общността и няма постоянен обект на територията на страната ни следователно мястото на изпълнение на тази доставка е мястото където е седалището му – в случая на територията на………. . Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Предвид изложеното горепосочената доставка на услуги по обработка на данни и предоставяне на информация е с място на изпълнение извън територията на страната предвид което същата не е облагаема и за нея на основание чл. 25, ал. 5, т.2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие възниква основание за освобождаване от начисляване на данък.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването не става ясно какъв е софтуерът на онлайн магазина, поради което становището е принципно, като следва да се

Дружество осъществява търговска дейност с облекла, обувки и аксесоари. Към момента продажбите се осъществяват от физически магазин, в който ще се работи със софтуер за

данъчните документи, които издавате за извършените от Вас доставки, както и не са приложени ксерокопия на други относими към запитването документи, предоставе-ното становище е принципно.

1_ИТ1-00-473/01.06.2009 г.ЗДДС, чл. 3Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ……, изразяваме следното становище:Съгласно описаната фактическа обстановка, Вие сте сдружение с нестопанска цел, чиято