третирането на таксата по ЗДДС и какъв документ следва да се издаде за получените пари за продажба на ваучер за рент-а-кар в чужбина.

Изх.№ 5_20-00-1135/ 19.11.2009г.
ЗДДС, чл.24, ал.1
В запитването е посочено, че дружеството има сключен договор за франчайзинг на рент- а- кар с фирма регистрирана във Франция, която оперира в 160 страни в света. По силата на този договор дружеството е представител за България, получава резервации за наем на автомобили в България и изпраща клиенти, направили резервации в България за ползване на рент-а-кар в други страни. Дружеството като представител на марката сключва договори с български туроператори и корпоративни клиенти.Издава ваучер, срещу който клиенти на туроператора ползват рент-а-кар в страна различна от България. За този наем се издава фактура на името на туроператора в страната, където е ползвана колата с начислен ДДС. Задължението за плащане на фактурата е на дружеството – франчанзант за България, което от своя страна трябва да получи парите от туроператора, въз основа на invoice trnsmttl. За това дружеството получава административна такса за обработка на плащането и плаща разликата между сумата на наема и таксата.
При така изложената фактическа обстановка е зададен въпрос относно третирането на таксата по ЗДДС и какъв документ следва да се издаде за получените пари за продажба на ваучер за рент-а-кар в чужбина.
Предвид действащото данъчно законодателство и изложената в запитването фактическа обстановка изразявам следното становище:
Съгласно чл.8 от ЗДДС услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвана като платежно средство, поради което в описаният в запитването случай следва да се приеме, че от страна на дружеството е извършена доставка имаща за предмет доставка на услуга. От съществено значение за облагането с данък върху добавената стойност на извършваната от дружеството услуга е вида на услугата и съответно нейното мястото на изпълнение.
Определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга е регламентирано в чл.21 от ЗДДС и е обвързани с мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – с мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Същевременно изключенията от основното правило по чл. 21, ал. 1 от ЗДДС са регламентирани в чл. 21, ал. 2 и ал. и чл.24от ЗДДС .
Независимо от наименованието на плащането, което се получава за определяне вида на услугата е необходимо да бъде изследван характера на действително предоставените услуги.
Получаваната от дружеството административна такса за обработка на плащането има белезите и може дабъде определена като комисионно възнаграждение по повод извършено посредничество във връзка с отдаване под наем на превозни средства.
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДС при извършване на посреднически услуги, извършвани от посредник действащ от името и за сметка на друго лице, когато тази услуга е свързана с услуги, различни от тези по чл.21, ал.3, чл.22 и чл.23 е мястото на изпълнение на доставката във връзка, с която е оказано посредничеството. В тази връзка тъй като мястото на изпълнение на доставката с предмет отдаване под наем на превозно средство е извън територията на страната, то и извършваната посредническа услуга във връзка с нея е извън територията на страната. Независимо от това за извършената от дружеството услуга следва да бъде издадена фактура по реда и условията чл.113 от ЗДДС. Във фактурата на основание чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2 от ППЗДДС, доколкото за доставки с място на изпълнение извън територията на страната не се дължи данък върху добавената стойност, следва да бъде посоченото и съответното основание. В конкретния случай във фактурата следва да бъде посочено като основание чл.24, ал.1 от ЗДДС.
За получените суми от продажбата на ваучери за рент -а-кар услугите, които се извършват от други лица, на които Вашето дружество се явява посредник не следва да се издава фактура, тъй като доставчик на услугата по наемане на превозно средство се извършва от друго лице, което се явява доставчик и съответно издава фактура за предоставената услуга.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на данъчен кредит

ОТНОСНО:право на приспадане на данъчен кредитУВАЖАЕМИКОЛЕГИ,Видно от информацията в Протокола за писмено запитване, в дневника за покупки фактурите…

НАРЕДБА Н-18, чл.4, т. 7

2_1629/01.11.2012 г.Наредба №Н-18/13.12.2006 гчл.4, т.7 Подали сте запитване от няколко лица, производители на мартеници. В запитването сте описали,…

запитване по ЗДДС и ЗКПО

ДИРЕКЦИЯ”ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО”-ПЛОВДИВПК 4004 гр. Пловдив 032 / 679-700ул. ”Скопие” № 106 032 / 935-411 ОТНОСНО:…