fbpx

търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

ОТНОСНО: търговия със стоки и прилагане на разпоредбите на ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпиха Ваши писмени запитвания с вх. № 07-00-200/ 27.11.2017г. и 07-00-200-1/ 28.11.2017 г., препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП.
Изложена е следната фактическа обстановка: Фирмата ще развива следната дейност: търговия със стоки по интернет, които ще се изпращат в други страни от Европейския съюз. Разплащанията ще се извършват с PayPal. Доставката на стоките в другите страни на ЕС ще бъде извършвана чрез Български пощи или други фирми за куриерски и пощенски услуги. Фирмата ще има „склад“ под наем на тези стоки в Германия, от който ще се изпращат стоките по същия начин с куриерски фирми на клиенти в Германия /от склада в Германия на клиенти в Германия/ и други страни от ЕС. Получателите на стоките от България и Германия и другите страни са физически лица, които не са регистрирани по ДДС в тези страни.
Подадено е искане за регистрация по ЗДДС на основание чл.98, но е получен отказ с презумпцията, че не се извършва транспорт, а само пощенски услуги. Извършена е регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС.
Доставката на стоките, с които ще се търгува е от България или внос от Турция.
Поставени са следните въпроси: Как да се третират тези доставки – като електронна търговия, ВОД или дистанционни продажби на стоки? Трябва ли да се начислява ДДС на всички продажби, тъй като клиентите са физически лица от ЕС / в т.ч. България/, нерегистрирани по ДДС в съответните страни? Трябва ли да се следи оборота, който се достига в съответните държави за регистрация по ДДС, при положение, че се търгува с нерегистрирани физически лица? Трябва ли дружеството да получи ДДС номер в Германия, защото има склад там? Каква е процедурата по получаването му? Как ще се осъществява отчитането на продажбите в България за склада в Германия? Когато дружеството изпраща стоките от България в склада в Германия, с какъв документ ще отчита това прехвърляне на стоки, при продажбата на крайни клиенти издава ли се документ и какъв?
Предвид изложеното в запитването и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
В чл.98 от ЗДДС се регламентира задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки. Такава регистрация се извършва на чуждестранно лице, което осъществява дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната.
За българска фирма, осъществяваща продажби на стоки на територията на страната и извън нея са приложими общите правила за регистрация по ЗДДС – по желание по чл.100 от ЗДДС или по задължение по чл.96 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.14, ал.1 от ЗДДС, дистанционна продажба е доставката на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва,
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва,
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва,
4. стоките не са нови превозни средства, не се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, не са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
В конкретния случай, за дружеството горната хипотеза ще е налице, когато стоката е изпратена от територията на страната до територията на друга държава членка и клиент е данъчно незадължено лице – физическо лице.
Мястото на изпълнение на дистанционните продажби за дружеството ще се определи по реда на чл.20, ал.5 от ЗДДС. Когато не са налице условията на чл.20, ал. 1, т. 2 от ЗДДС/мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по чл. 14 е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато извършените от лицето доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на тази държава членка/, мястото на изпълнение е на територията на страната.
В този смисъл, за Вашето дружество тези доставки са с място на изпълнение на територията на страната и същите са облагаеми със ставката от 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС.
Само след достигане на прага за дистанционни продажби на съответната държава членка и регистрация за тези продажби в нея, тези доставки ще подлежат на облагане с ДДС в държавата членка на клиента.
Поради съществуването на прагове за дистанционни продажби в държавите членки, дружеството има задължение да следи същите и при възникването на съответното обстоятелство, да предприеме действия за регистрация за дистанционни продажби.
При изпращане на стока от територията на страната в склад в Германия, следва да се съобразят разпоредбите на чл.6, ал.3, т.3 от ЗДДС. За възмездна доставка на стока за целите на този закон се смята и изпращането или транспортирането на стоки, произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени на територията на страната от данъчно задължено лице в рамките на неговата икономическа дейност, когато стоките се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която лицето не е регистрирано за целите на ДДС. Това движение на стоки се документира с протокол по чл.117, ал.1, т.3 от ЗДДС и се начислява ставката от 20 %. Последващата продажба на тази стока на територията на Германия е извън обхвата на ЗДДС. Доколкото тези доставки попадат в обхвата на чуждо законодателство, следва да се запознаете със задълженията по него. НАП не е компетентна да изразява становище относно процедури и условия за регистрация съобразно чужди нормативни разпоредби.
Продажбата на стоки на лица в България е с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС и е облагаема доставка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС, като се прилага ставката от 20 %.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/

1_94-00-2/30.09.2016ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6ЗДДФЛ, чл. 34ЗДДФЛ, чл. 50Относно: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ Физическо лице – едноличен собственик на капитала на ЕООД, възлизащ на 100 дружествени дяла от по 50.00 лв., продава целия капитал на

дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за неплатени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. № 24-37-39Дата: 06.02.2019 год. ЗДДС, чл. 25 ОТНОСНО: дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за неплатени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Централно управление на Национална агенция за приходите, с вх. №24-37-39/25.09.2018 г. е заведено Ваше писмо, с което ни информирате за следното:В

ЗДДС, чл.96, aл. 4

Изх. № 20-00-3421.03.2017 г. чл. 96, ал. 4, изр. второ от ЗДДСВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-34/26.01.2017 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Адвокати възнамеряват да образуват адвокатско съдружие по смисъла на чл.

Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 92-00-3 от 16.09.2019 г., относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Основен предмет на дейност на „С…. БЪЛГАРИЯ“ ООД е спедиторска, логистично посредничество и транспорт в

КСО, чл.4, aл. 6,ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1,КСО, чл.10,НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 2, т. 3,КСО, чл.4, aл. 1, т. 7

5_527/17.04.2008КСО, чл.4, ал.1, т.7 и чл.4, ал.6 , чл.10 ЗЗО, чл.40, ал.1, т.1 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, чл.1 , ал.2 и ал.3Фактическа обстановка: Лице е собственик и управител на ЕООД ;Въпроси: 1. как следва да се осигурява по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, по

Възстановяване на ДДС по чл.92, ал.3 от ЗДДС

  Във връзка с предстоящото подписване на договор на Община А за „Проект за рехабилитация на В и К мрежата с ново изграждане на ПОСВ за гр. …  по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.Въпросът, който поставяте е:Ще може ли Община А да се възползва от чл.92, ал.3 от ЗДДС

Завеждане на дълготраен материален актив

Относно: Завеждане на дълготраен материален актив В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 29.07.2020 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило елементи за индустриално скеле от Германия. Скелето се използва в дейността на предприятието, която е монтаж и демонтаж на индустриално скеле. В стойността на елементите е

определяне мястото на изпълнение и документиране на доставки на стоки и услуги съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

. 3_1152/17.07.2020 г. ЗДДС, чл. 17, ал. 2;ЗДДС, чл. 21, ал. 2;ЗДДС, чл. 21, ал. 4, т. 1, б. „а“;ЗДДС, чл. 86, ал. 3;ЗДДС, чл. 96, ал. 9;ЗДДС, чл. 115, ал. 1 – 3;ППЗДДС, чл. 56а, ал. 2 и ал. 3 ОТНОСНО: определяне мястото на изпълнение и документиране на доставки на стоки и услуги съгласно

Scroll to Top