учредена и съществуваща съгласно законите на Германия, със седалище и адрес на управление в Германия с ДДС номер

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-304 от 05.12.2019 г., допълнено с документи, предоставени на електронната поща на ДОДОП …. на 18.12.2019 г, относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „…. България“ ЕООД е търговско дружество с основна икономическа дейност ремонт на медицинска апаратура /гъвкави ендоскопи/ и продажба на резервни части за апаратура (гъвкави ендоскопи) за пазарите в Европа, Африка и Близкия Изток. Дружеството е част от част от японската … Medical, която е 100% собственост на японската … Корпорейшън, Япония /… Corporation/ и възнамерява да започне нова дейност, а именно производство на ендоскопи. Във връзка с добавената нова дейност на дружеството се налага да се сключи договор за осъществяване на стерилизация и оценка на произведените гъвкави ендоскопи с германска фирма М….., учредена и съществуваща съгласно законите на Германия с ДДС номер ……..
Услугите по стерилизация и оценка представляват комплекс от методи и средства за унищожаване на заразното начало във външната среда – унищожаване на всички микроби /патогенни и сапрофини, вируси, бактерии, плесени/ в различни форми (вегетативни и спорови), което включва еднократен или многократен курс на стерилизация, микробиологична оценка и карантинен период, което отнема до 1 месец. От медицинска гледна точка ендоскопът представлява по своята същност микрокамери или тръби с малко сечение, благодарение на което е възможно да се наблюдават трудно достъпни места.
След успешното преминаване на стерилизацията на ендоскопите, те ще бъдат продадени на свързано лице – фирма П.. Ю…., учредена и съществуваща съгласно законите на Германия, със седалище и адрес на управление в Германия с ДДС номер ……. Българското и германското дружество са под общ контрол на …. Корпорейшън, Япония. Дружеството ще поеме разходите за транспорт от България до фирма М….. за осъществяване на услугите по стерилизацията на ендоскопите. След приключването на услугите е предвидено или българското дружество да организира транспорта до П… Ю… или те да организират извозването на готовите вече за употреба ендоскопи от склада на стерилизационната фирма М…. до техните складове. По този начин ще се оптимизират разходите за транспорт и няма да се връщат ендоскопите в България и отново да се транспортират до Германия, а ще се организира транспорт директно от дружество М…. до дружество П.. Ю… Тогава ще се издаде продажната фактура и ще се прехвърля и собствеността на преминалите стерилизация енодоскопи.
Зададени са следните въпроси:
1. Къде е мястото на изпълнение на услугата по стерилизация на ендоскопите?
2. Следва ли да се начисли ДДС във фактурата за доставка на услуги от дружеството в Германия?
3. Дружеството има ли право на данъчен кредит за получените услуги по стерилизация на ендоскопите, при положение, че същите ще се продадат/транспортират директно към крайния клиент?
4. Представлява ли ВОД доставката на ендоскопи от България до Германия и каква ставка и документи трябва да притежава българското дружество за коректно документиране на тази операция?
В отговор на поставените от Вас въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Първи въпрос: Мястото на изпълнение при доставка на услуги се определя по реда на чл. 21 от ЗДДС. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, когато получателят е данъчно задължено лице, мястото на изпълнение при доставка на услуга е там, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
В качеството си на стопански субект, извършващ независима икономическа дейност, дружеството представлява данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното, мястото на изпълнение на доставката на услуга е мястото, където получателят /българското дружество/ е установил независимата си икономическа дейност, т.е. в България.
Втори въпрос: Правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5, б. ”б” от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им и информация за публичните им задължения, и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Въпросът относно начисляване на ДДС при издаване на фактура от страна на немската фирма е свързано с прилагане на немското данъчно законодателство и се отнася за Ваш доставчик, който не е установен на територията на страната. В този случай НАП не е компетентна да изрази становище.
Трети въпрос: Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне изискуемия от него данък като платец по глава осма. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.
Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.
За дружеството ще възникне право на приспадане на данъчен кредит за получените услуги на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, ако не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, при спазване на условията в чл. 71 от закона и правото на приспадане на данъчен кредит е упражнено в срока по чл. 72 от ЗДДС.
Четвърти въпрос: Когато ендоскопите са изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка с цел извършване на работа по тези стоки, която се осъществява в другата държава членка /в случая Германия/, при условие че след извършване на работата стоките се връщат на изпращача на територията на страната, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗДДС дружеството следва да води регистър на тези стоки, който да осигурява информацията по ал. 3 на същата разпоредба.
Следва да се има предвид, че при изпращане и транспортиране от данъчно задължено лице или за негова сметка на стока, която е обект на работа в друга държава членка, не е налице вътреобщностна доставка, при условие, че след извършване на работата стоката се връща на изпращача на територията на страната /чл. 7, ал. 5, т. 8 от ЗДДС/. Тъй като ендоскопите са изпратени или транспортирани за работа /стерилизация/ в друга държава членка и след извършване на работата същите не се връщат на територията на страната, е приложима разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 17, ал. 2 от същия закон. Това движение на стоката е приравнено на възмездна доставка на стока, за която на основание чл. 82, ал. 1 от същия закон дружеството следва да начисли данък върху добавената стойност със ставка 20 на сто. Доставката се документира с издаване на протокол съгласно чл. 117, ал. 1, т. 3 от ЗДДС, който се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем, т.е. не по-късно от петнадесет дни от започване на транспорта. Данъчното събитие на доставката е датата на започването на транспорта, по аргумент от чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗДДС и аналогично с чл. 25, ал. 3, т. 3 от ЗДДС. Данъчната основа на тази доставка съгласно чл. 27, ал. 1 от ЗДДС е равна на данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.
Това облагане не се прилага, ако преди транспортирането на ендоскопите българското дружество се регистрира за целите на ДДС в държавата членка, в която приключва транспортирането му, т.е. Германия. В този случай за доставката се прилага разпоредбата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС и е налице вътреобщностна доставка на стока за целите на независимата икономическа дейност на дружеството на територията на държавата членка, в която приключва транспортът. За последващата доставка на ендоскопи, която е с място на изпълнение на територията на държавата членка, където е приключило транспортирането на същите /след стерилизация/, се прилага облагане с данък върху добавената стойност съгласно законодателството на тази държава членка.
Настоящото становище е принципно и в случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установят различни факти и обстоятелства, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

5/5

Вашият коментар