Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в Република България

Изх. № ………………..
До
Дата……………………
……………………
……………………
……………….
Относно:Удостоверяване на осигурителни периоди на лице по чл. 33, ал.2 от Закона за здравното осигуряване, с оглед ползването на здравноосигурителни права в Република България
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите, Ви уведомяваме следното:
Персоналния обхват на Закона за здравното осигуряване е регламентиран в чл. 33 от закона. Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т 1 от ЗЗО на задължително здравно осигуряване подлежат всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
Предвид присъединяването на Република България към Европейския съюз, считано от 1 януари 2007г., в чл. 33 на ЗЗО е направено допълнение – създадена е ал. 2, съгласно която не са задължително осигурени в Националната здравноосигуртелна каса лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка.
Координационните правила се съдържат в Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на общността и Регламент на съвета (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на регламент (ЕИО) 1408/71.
Основен принцип на Регламент (ЕИО) 1408/71 е, че наетите и самостоятелно заетите лица, които се движат в рамките на общността са подчинени на законодателството на само една държава-членка, като случаите, в които едно лице е подчинено на законодателството на две държави – членки са изрично посочени в Приложение 7 към чл. 14в от регламента. Приложимото право се определя в съответствие с разпоредбите на Дял II „Определяне на приложимото законодателство” на Регламент (ЕИО) 1408/71.
Отизложената в писмото фактическа обстановка се установява, че лицето е полагало труд в Кралство Испания на основание сключен трудов договор. Следователно по силата на чл. 1 от Регламент (ЕИО) 1408/71 то има статут на наето лице.
Съгласно разпоредбата на чл. 13 (2) (а) от регламента лице, което е наето на работа на територията на една държава-членка, е подчинено на законодателството на тази държава, дори и ако пребивава на територията на друга държава-членка, или ако седалището или мястото на стопанска дейност на предприятието или лицето, което го е наело на работа се намира на територията на друга държава-членка.
Предвид гореизложеното спрямо наетото лице през периода на трудова заетост в Кралство Испания ще е приложимо испанското осигурително законодателство и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗЗО за този период ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.
По силата на чл. 18 от Регламент (ЕИО) 574/72 компетентната институция на държава-членка, според чието законодателство придобиването, запазването или възстановяването на правото на обезщетения зависи от завършването на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване, отчита, доколкото е необходимо, завършените осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване съгласно законодателството на друга държава-членка като завършени съгласно прилаганото от въпросната институция законодателство.
Съгласно българското законодателство (чл. чл. 109, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване), осигурените лица, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, заплащат оказаната им медицинска помощ, ако не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 15 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ.
Следователно за да удостовери, че за определен период е подлежало на здравно осигуряване в друга държава – членка и да ползва обезщетение в натура /здравна помощ/, лицето следва да се представи пред Националната агенция за приходите заверено удостоверение, в което са посочени завършените осигурителни периоди, съгласно законодателството, на което последно е било подчинени.
Данните посочени във формуляра да бъдат въведени като оправдателен документ в Допълнителния регистър на здравноосигурените лицана НАП, с цел удостоверяване на актуалния им здравоосигурителен статус.
Формулярът E104 представлява удостоверение, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване. Съгласно чл. 16 (2) от Регламент (ЕИО) 574/72 това заверено удостоверение се издава по искане на наетото или самостоятелно заетото лице от институцията или институциите на държавата-членка, на чието законодателство лицето последно е било подчинено.
Ако лицето, след завръщането си в страната не разполага с документ, удостоверяващ, че за него е била приложима схема за социална сигурност на друга държава-членка, то ще попадне в кръга на задължително осигурените лица по ЗЗО и ще дължи здравноосигурителни вноски, определенипо реда на чл. 40 от ЗЗО.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ