Упражнявате свободна професия и сте самоосигуряващо се лице. Клиентите Ви са предимно лица извън Р България

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – …. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-60/21.05.2020 г., във връзка с разяснение относно възможността за получаване на плащания по банкови сметки открити в чуждестранни банки и издаване на фактури на английски език.

Излагате следната фактическа обстановка:
Упражнявате свободна професия и сте самоосигуряващо се лице. Клиентите Ви са предимно лица извън Р България.
Задават се въпросите:
1. Допустимо ли е при плащане от клиентите по банков път то да се извършва по откритата Ви банкова сметка в испанска банка?
2. Има ли установен регламент за издаване на фактури на английски език или задължително се издават на български език и после следва да се преведат?

С оглед на така изложената фактическа обстановка и действащата нормативна уредба, изразявам следното становище:
На основание чл. 17, ал. 1 т. 5, б. ”б” от Данъчния-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), задължените лица имат право да им бъдат осигурени и предоставени безплатно консултации за прилагане на данъчните норми и информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.
Компетентността на Националната агенция за приходите (НАП) е обвързана единствено с разяснение на прилагането на данъчните закони и ДОПК.
Въпросът относно възможността за получаване на плащане/възнаграждение от физическо лице по банкова сметка в чуждестранна банка не е нормативно разгледан и уреден в данъчните закони. Във връзка с реализиране на облагане на доходите на местните физически лица, фактът за получени доходи по банкова сметка в чужбина не оказва значение.
Всяко местно физическо лице е данъчнозадължено лице за всички получени облагаеми доходи от страната и чужбина и е длъжно да декларира същите с годишна данъчна декларация (чл. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Съгласно чл. 11 от същия закон доходът се счита за придобит на датата на плащане в брой, заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане.
Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на Българска народна банка към датата на придобиването им.
Следователно за целите на данъчното облагане не се ограничава начина, по който ще се получат доходите, както и мястото на получаване.
При извършваната от Вас дейност следва да се съобразите и с нормите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Валутния закон и др., доколкото същите са относими.
Относно издаване на фактури на английски език следва да имате предвид разпоредбите на ЗДДФЛ и Закона за счетоводството (ЗСч).
Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 за доходи от друга стопанска дейност, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от ЗСч. Посочените в закона реквизити са минимални: наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри; дата на издаване; наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя; предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.
Прилагането на ЗСч е задължително за предприятията по смисъла на разпоредбата на чл. 2 от счетоводния закон. Вие не сте предприятие, но по силата на законова разпоредба от ЗДДФЛ следва да издавате първичен счетоводен документ. Регламент относно изписването на съдържанието в първичния счетоводен документ има в чл. 5, ал. 1 от ЗСч. Там е посочено, че счетоводните документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти. Когато сделката е уговорена в чуждестранна валута, левовата ? равностойност се определя, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на Българска народна банка към датата на сделката.
Освен посоченото дотук следва да имате предвид и разпоредбата на чл. 55 от ДОПК, съгласно която при поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.
Обръщам внимание, че при следваща кореспонденция с НАП във връзка с отправяне на запитване следва същото да е подписано с електрон подпис при подаването му по електронен път. При подаване на място или по пощата да е саморъчно подписано от подателя.

5/5

Вашият коментар