fbpx

услуги по възстановяване на ДДС, платен в държава членка на Европейския съюз /ЕС/

3_153/19.01.2018 г.

ЗДДС, чл. 81, ал. 1;
Наредба № Н-9/16.12.2009 г., чл. 13

ОТНОСНО: услуги по възстановяване на ДДС, платен в държава членка на Европейския съюз /ЕС/

В запитването е посочено, че във връзка с извършваната от дружеството международна транспортна дейност и подписаните договори за извършване на транспортни услуги на територията на ЕС, са поставени следните въпроси:
1. Може ли дружеството да ползва услуги за възстановяване на ДДС, платено в страна от ЕС, от повече от един агент платец на ДДС за конкретна държава при условие, че не се дублират представените фактури пред двамата агенти?
2. В какъв срок и по какъв начин се прекратяват пълномощията на съществуващ агент платец на ДДС?

С оглед разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г. , посл. изм. ДВ, бр. 97 от 05 декември 2017 г. ) и Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.; посл. изм. ДВ, бр. 48/26.06.2012 г.) е изразено следното принципно становище:
В българското законодателство възстановяването на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяването, но установени в държава членка на Общността е уредено в Наредба № Н-9 от 16 декември 2009г. на Министерство на финансите /МФ/ за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка на Европейския съюз, издадена на основание чл.81, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (OB, L 44/11 от 20 февруари 2008 г.).
Съгласно чл.13, ал.1 от наредбата, данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава членка на Европейския съюз, за начислен му за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата държава, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване. Алинея 2 на същата правна норма регламентира, че правата и задълженията на лицата, претендиращи за възстановяване на данъка, както и периодите за упражняване на правото за възстановяване са съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване.
Следва да се отбележи, че не е от компетентността на НАП да изрази становище по прилагане на законодателството на друга държава членка. Поради това запитванията относно условията за възстановяване на ДДС, платен в страна от ЕС, е необходимо да се отправят до компетентната административна структура на съответната държава. В случай, че дружеството е закупило стоки или е получило услуги на територията на друга държава-членка на ЕС, то може да упражни правото си на възстановяване чрез подаване по електронен път на искане за възстановяване, подписано с квалифициран електронен подпис, до компетентния орган за възстановяването в държавата-членка по възстановяване, посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на НАП съгласно чл. 14, ал. 1, което следва да съдържа информацията, посочена в чл. 15 от Наредба Н-9/2009 г. на МФ.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Подлежи ли на облагане с данък върху добавената стойност прехвърленото право за презасаждане на винени лозя?

ЗДДС, чл.9 В запитването е изложена следната фактическа обстановка:             Извършваната от дружеството дейност е свързана със създаване и отглеждане на лозя.. Съгласно сключен договор се прехвърлят правата за презасаждане на винени лозя с обща площ 23 101 кв.м.            Във връзка с изложената фактическа обстановка е зададен следният въпрос:Подлежи ли на облагане с данък върху добавената стойност прехвърленото

Прилагане на ЗДДС.

Относно: Прилагане на ЗДДС. По повод на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ….свх. № …/03.04.2012 г., Ви уведомяваме за следното:В запитването е изложена следната фактическа обстановка: На 22.03.2012 г. сте сключили сделка за доставка на елементи за трибуни с френска фирма, като общата стойност по договора е € 245851. Експедицията на тези елементи

оборот от продажба на лотарийни билети

2_762/12.09.2016 г.ЗДДС чл.12ЗДДС чл.48ЗДДС чл. 96, ал.1Наредба № Н-18/2006 г. чл.4, т.3Наредба № Н-18/2006 г. чл.39аНаредба № Н-18/2006 г.чл.29, ал.1Наредба № Н-18/2006 г.чл.27, ал.1, т.1 и т.3 относно: оборот от продажба на лотарийни билетиОтправили степисмено запитване до Дирекция ОДОП, в което е описана следната фактическа обстановка:Дружеството Ви е с предмет на дейност-търговия на дребно с

Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или на държавна помощ за регионално развитие

Изх. № 26-Д-327Дата: 25.07.2016 год.ЗКПО, чл. 184;ЗКПО, чл. 188;ЗКПО, чл. 189.ОТНОСНО: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) по отношение на преотстъпване на корпоративен данък при условията на минимална помощ или на държавна помощ за регионално развитиеВна Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, заведено с вх. № 26-Д-327/12.07.2016 г., в което е

постъпило писмо, заведено с вх. №М-94-М-605 от 08.08.2019 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите

Изх. № М-94-М-605Дата: 22.10.2019 год. Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 5; Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 6; Наредба №Н-18, чл. 11, ал. 8; Наредба №Н-18, чл. 15, ал. 1, т. 9; Наредба №Н-18, чл. 22, ал. 1. ОТНОСНО: постъпило писмо, заведено с вх. №М-94-М-605 от 08.08.2019 г. в Централно управление на Национална агенция за приходите

КСО, чл.4, aл. 3, т. 4,КСО, aл. 1, т. 5, параграф 1

2_213/08.02.2011 г.КСО – чл. 4, ал. 3, т. 4 и § 1, ал. 1, т. 5 от ДРОТНОСТНО: Социално осигуряване на земеделски производител От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че на 11.09.2009г. сте се регистрирали като земеделски производител в Областната Дирекция „Фонд земеделие” в гр………. Не сте подновили регистрацията си в определения

ЗМДТ, чл.14,ЗМДТ, чл.10, aл. 2,ЗМДТ, чл.10, aл. 3

2_1372/15.09.2011 г.ЗМДТ – чл.10, ал.2 и ал.3; чл.14В писмото поставяте въпросът следва ли да се декларират и облагат имоти, находящи се извън регулацията на населеното място, с определени в скиците им начин на трайно ползване „ж.п. линия” и начин на трайно ползване „ж.п.транспорт” ?С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид действащата нормативна уредба

Scroll to Top