въпрос, свързан с регистрация по чл.96 от ЗДДС.

2_521/15.08.2018
ЗДДС, чл.96

ОТНОСНО: въпрос, свързан с регистрация по чл.96 от ЗДДС.

В дирекция ОДОП гр…… е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №521/01.08.2018г., изпратено за отговор по компетентност от дирекция ОДОП гр……, с което поставяте следният въпрос:
От коя дата започва да тече 7 – дневният срок за подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС, съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС – от 01.04.2018г. или от 10.03.2018г./когато е достигнат оборот от 50 000 лева/. В запитването посочвате и следните данни:
– оборот за месец Януари 2018г. – 8,52 лв.
– оборот за месец Февруари 2018г. – 39 999,69 лв.
– оборот за месец Март 2018г. – 58 613,78 лв.

Предвид разпоредбите на ЗДДС, ППЗДДС и ДОПК, изразявам следното принципно становище, с оглед обстоятелствата изложени в запитването:
Съгласно новата редакция на разпоредбата на чл.96, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2018г., всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
Обръщаме внимание, че съгласно чл.96, ал.5 от ЗДДС, задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период по – дълъг от определения в алинея първа на същата правна норма. В тази връзка в чл. 73, ал.1 (изм. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) от ППЗДДС, е регламентирано задължението, всички данъчно задължени лица да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.
Предвид посочените разпоредби, в случаите на хипотезата на чл.96, ал.1, изречение първо, 7- дневния срок за подаване на заявление за регистрация започва да тече от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот. По отношение на случаите на изречение второ на 96, ал.1 от ЗДДС, срокът започва да тече от датата, на която е достигнат оборотът, като при изчисляването на срока следва да се имат предвид правилата, регламентирани в чл.22 от ДОПК. Съгласно ал.6 на посочената разпоредба, срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден.
При наличие на облагаем оборот 50 000 лв. или повече, данъчно задълженото лице е задължено да подаде заявление за регистрация по същия закон, към което да приложи документите посочени в чл.74, ал.2 от ППЗДДС. Съгласно т.1 (доп. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) на ал.2, на чл.74 от ППЗДДС, към заявлението за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия, а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал.1 от закона.
Неизпълнението на задължението за подаване на заявление за регистрация в регламентираните в закона срокове подлежи на административна санкция, съгласно чл. 178 от ЗДДС.
Предвид гореизложеното определянето на датата, от която започва да тече срокът за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС зависи от обстоятелството, в коя от двете хипотези на чл.96, ал.1 от ЗДДС, изречение първо или второ е съответният случай.

5/5

Вашият коментар