въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) при печалби от хазартни игри

Изх. №М-94-А-424

Дата:30.01.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „а“;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 34;
ЗДДФЛ, чл. 50;
ЗМДТ, чл. 44, ал. 2;
ЗМДТ, чл. 47, ал. 2;
ЗМДТ, чл. 49, ал. 3.

Относно: въпроси, свързани с прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) при печалби от хазартни игри
По повод Ваше писмено запитване, постъпило по електронен път вна НАП и заведено с вх. № М-94-А-424/24.11.2014 г., изразявам следното становище:
Според описаната в писмото Ви фактическа обстановка физическо лице е спечелило автомобил от спортния тотализатор. Лицето е пенсионер и не е в състояние да го управлява и стопанисва, поради което желае да му бъде изплатена левовата равностойност на спечелената награда. Посочили сте, че това е възможно, но МПС-то първо трябва да се регистрира на името на лицето, след което да бъде направено обратно изкупуване, т.е. налице са две сделки. През цялото време автомобилът ще остане при фирмата, която го предлага, без физически да се получава от спечелилата го. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Дължи ли данък и в какъв размер при получаване на автомобила
2.Трябва ли да се подаде данъчна декларация за получаването на автомобила
3.Дължи ли данък при продажбата му, т.е. при обратното изкупуване от фирмата и в какъв размер
4.Трябва ли да подаде данъчна декларация за продажбата или т.нар. обратно изкупуване на автомобила
5.Следва ли да се изискват документи и какви за продажната стойност на автомобила
Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите (ЗНАП), в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите регистрираните лица трябва да посочват данните си за идентификация (име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма и/или БУЛСТАТ/ЕИК, издаден от Агенцията по вписванията; адрес по чл. 8 от ДОПК и адрес за кореспонденция), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им. Тези данни липсват в поставеното от Вас запитване, като освен това въпросите Ви не са поставени коректно – не сте уточнили дали те се отнасят до данъка върху доходите или върху имуществото на въпросното лице. В тази връзка изразявам следното принципно становище:
1.По прилагането на ЗДДФЛ
На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ, паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, не са облагаеми с данък по реда на този закон. Следователно физическото лице не дължи данък по реда на ЗДДФЛ за получената предметна печалба (автомобил) от участие в посочената от Вас хазартна игра и тя не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон.
Последвалото „обратно изкупуване“ на автомобила следва да се разглежда като самостоятелна сделка, тъй като то реално ще бъде направено едва след като физическото лице е станало собственик и е регистрирало въпросното МПС на свое име по реда на действащото законодателство.
Предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗДДФЛ, доходите от продажба или замяна на пътни превозни средства са освободени от облагане само, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата е по-голям от една година. В случай, че посоченият период е по-малък от една година, доходите от продажба или замяна на пътни превозни средства се третират като облагаем доход за физическите лица. Посоченото в писмото Ви обстоятелство, че „през цялото време автомобилът остава при фирмата, която го предлага без физически да се получава от спечелилата го“, не променя данъчното третиране на дохода.
Облагаемият доход от продажба/замяна на пътно превозно средство се определя по реда на чл. 33, ал. 2 от ЗДДФЛ и това е положителната разлика между продажната му цена и цената на придобиване. Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ, продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. В този смисъл, ако сумата, която лицето ще получи от продажбата на автомобила е 18 000 лв. – това ще е продажната му цена. Цената на придобиване се определя по реда на чл. 33, ал. 6 от ЗДДФЛ, като в общия случай това е документално доказаната цена на придобиване на имуществото. Иначе казано това е действително платената цена от физическото лице във връзка с придобиването на автомобила. Тъй като в случая лицето е придобило автомобила от участието си в хазартна игра, цената на придобиването му ще е нула – по аргумент на чл. 33, ал. 6, т. 3 от ЗДДФЛ. Следователно, в конкретния случай облагаемият доход ще е равен на продажната цена (напр. 18 000 лв.), а на основание чл. 34 от ЗДДФЛ това ще е и годишната данъчна основа, ако лицето не е получило други доходи от продажба или замяна на имущество. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, т.е. с данъчна ставка от 10 на сто.
2.По прилагането на ЗМДТ
Принципно паричните и предметни печалби от хазартни игри представляват облагаеми с данък обекти по смисъла на чл. 44, ал. 2 ЗМДТ. На облагане с данък подлежат имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
Паричните и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, са безвъзмедно придобити имущества и попадат в ал. 2 на чл. 44, доколкото цената на билета или фиша гарантира правото на участие в играта, но не и получаването на награда, и не представлява цена на получената печалба поради липсата на каквато и да било еквивалентност. Процесът на придобиване на вещ, представляваща предметна печалба от хазартни игри, е сложен фактически състав, обхващащ поредица от действия, който в общия случай се финализира със сключването на договор за прехвърляне на собствеността върху вещта. При така оформените правоотношения спечелилият наградата дължи данък при безвъзмездно придобиване на имущества по ЗМДТ в размер, определен от общинския съвет по постоянния му адрес. Когато получената печалба е моторно превозно средство основа за определяне на данъка е застрахователната му стойност /чл. 47, ал. 2 ЗМДТ/. За получената печалбасе подава декларация по чл. 49, ал. 3 ЗМДТ в общината по постоянния адрес /седалището/ на спечелилия.
Последвалото „обратно изкупуване“ на автомобила представлява самостоятелна сделка, покупко-продажба, като за тази покупка се дължи данък при възмездно придобиване на имущества от купувача, освен ако не е уговорено друго.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Г. ДИМИТРОВА/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »