fbpx

Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции

Изх. № 24-39-70#1
Дата: 10.06.2021 г.
ЗДДФЛ, чл. 50
СИДДО със САЩ, чл. 13, чл. 22

ОТНОСНО: Ваше писмено запитване, касаещо доходи, получени от разпореждане с акции

Под горепосочения номер в дирекция СИДДО е получено Ваше писмено запитване, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП …, като един от поставените въпроси касае приложението на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените Американски Щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (СИДДО).
В запитването е описана следната фактическа обстановка:
Притежавали сте акции/дялове в дружество, регистрирано в САЩ. През 2020 г. въпросното дружество се преобразува чрез сливане с друго дружество, също регистрирано в САЩ. Едноличен собственик на новообразуваното в резултат на преобразуването дружество е шведско дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар. Преди извършване на преобразуването сте сключили споразумение с шведското дружество, съгласно което в замяна на притежаваните от Вас акции/дялове в американското дружеството – участник в сливането, следва да Ви бъде издаден запис на заповед, изискуем след финализиране на преобразуването. Със записа на заповед шведското дружество се задължава да Ви издаде определен брой свои собствени акции, търгувани на регулиран пазар, като определена сума Ви бъде изплатена по банкова сметка. След приключване на процедурата по сливане на двете дружества, през м. декември 2020 г. в замяна на притежаваните от Вас акции/дялове в преобразуващото се американско дружество сте получили определения брой акции от шведското дружество, търгувани на регулиран пазар, като е заплатена и определената сума.
С оглед на горното и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална агенция за приходите, изразявам следното становище по приложението на СИДДО със САЩ:
Полученият от Вас доход попада в обхвата на чл. 13 от СИДДО, свързан с доходи от прехвърляне на имущество. Съгласно Коментара на Модела на СИДДО, съставен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), който е основано средство за тълкуване на СИДДО, „прехвърлянето“ следва да се разглежда не само в тесен смисъл, а следва да се тълкува разширително, като в обхвата му се включва и замяната на имущество, частично прехвърляне, експроприация, прехвърляне на дружество срещу капитал, продажбата на права и т.н.
В зависимост от конкретните обстоятелства, във Вашия случай може да е приложима ал. 6 или ал. 8 на член 13 от Спогодбата. Съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от СИДДО печалби, получени от местно лице на България от прехвърлянето на акции или дялове от дружество, което е местно лице на САЩ, могат да бъдат облагани с данък в САЩ, в случай че прехвърлянето на тези акции или дялове е осъществено в рамките на 12 месеца от датата на придобиването им и ако получателят на печалбите по всяко време през 12-месечния период, предхождащ това прехвърляне, е имал пряко или непряко участие от поне 25 процента в капитала на това дружество. Тази алинея обаче не се прилага по отношение на прехвърлянето на акции на публични дружества, които се търгуват на установен пазар на ценни книжа.
Доколкото в запитването Ви липсват подробни данни относно датата, на която сте придобили акции в американското дружество, в това число какъв е техният брой, съответно размерът на Вашето участие в капитала на дружеството, следва да имате предвид, че цитираната разпоредба ще намери приложение единствено в случай че прехвърлянето на акциите е осъществено в период не по-дълъг от 12 месеца от датата на придобиването им и ако по всяко време през този 12-месечния период, сте притежавали (пряко или непряко) поне 25 процента в капитала на американското дружество. В този случай реализираните от Вас доходи могат да бъдат обложени с данък и в САЩ. В тази връзка, следва да бъде взета предвид и разпоредбата на чл. 22, ал. 2 , б. „в“ от СИДДО, съгласно която, когато местно лице на България получава доходи, които съобразно разпоредбите на тази спогодба могат да бъдат облагани в САЩ, такива доходи ще се освобождават от данък в България като бъде приложен методът на освобождаване с прогресия. Посоченият метод предвижда изключване на дохода от прехвърлянето на акции от общата данъчна основа в България. Съгласно чл. 50, ал. 6 от ЗДДФЛ, за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“, местните физически лица могат да не представят удостоверение за размера на внесения в чужбина данък, издадено от компетентните власти на другата държава. Ето защо, достатъчно е попълването на приложение 9 и 10 към годишната данъчна декларация.
В случай че условията на чл. 13, ал. 6 не са кумулативно изпълнени, приложение следва да намери разпоредбата на чл. 13, ал. 8, съгласно която Вашите доходи, получени в резултат от разпореждане с акции, следва да бъдат обложени с данък само в България.

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване на монтаж на съоръжение – лентов филтър и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му

Изх. № М-24-33-113Дата:03.12.2012 год. ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 128. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на извършване на монтаж на съоръжение – лентов филтър и изграждане на стоманена конструкция, необходима при монтажа му Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-24-33-113/09.05.2012

Становище на НАП с Изх. №53-04-547/09.08. 2017 г.

Изх. №53-04-547/09.08. 2017 г. ЗКПО – чл. 62, ал. 1 ЗКПО – чл. 65 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-547/… 2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Х“ ЕАД осъществява дейност, състояща

Запитване с вх. № 24-34-693/ 14.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП

Изх. №24-34-693Дата: 01.02 .2008 г.Относно: Запитване с вх. № 24-34-693/ 14.08.2007г. по описа на ЦУ на НАП В отговор на изпратено от ………………………………… запитване изразяваме следното становище:Фактическа обстановка:Дружество ……………………………………….. е регистрирано по смисъла на ЗДДС лице и извършва услуги на немски консорциум, регистриран за целите на ДДС на територията на страната. Консорциумът е основен изпълнител

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

ОТНОСНО: Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № ….. от 20.06.2018 г., относно регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП – …., офис ….. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество извършва

Прилагане на чл. 45 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ 181

Относно: Прилагане на чл. 45 от Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 92-00-1 от 31.07.2020 г., относно прилагане на чл. 45 от ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП …… В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Насрочена е първа публична

какви облекчения ползва във връзка с данъчните задължения дъщеря , която повече от 10 /десет/години живее и работи като високо квалифициран специалист в Германия и къде следва да декларира получ

5_20-00-1816/05.01.2010г.ЗДДФЛ чл. 6 и 7 ;чл. 31, ал.1 ;чл. 32; чл. 50; чл. 65 относно :какви облекчения ползва във връзка с данъчните задължения дъщеря, която повече от 10 /десет/години живее и работи като високо квалифициран специалиств Германияи къде следва да декларира получения доход от наем за апартамента и в България, изразявам следното становище: Съгласно чл.3

прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх.№ 53-00-877 от 29.11.2012 г.чл. 113, ал. 1 от ЗДДСчл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗДДСВ дирекция ,,Обжалване и управление на изпълнението” …е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-877/25.09.2012 г. относно прилагане разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). В запитването е изложена следната фактическа обстановка:X е юридическо лице

прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.).

Изх. № М-26-И-286Дата: 30.10.2019 год. Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 8; Наредба №Н-18, чл. 26, ал. 1, т. 17; Наредба №Н-18 чл. 52а. ОТНОСНО: прилагане на разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите

Scroll to Top