Ваше писмено запитване по Приложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .

2_1112/16.06.2010г.
ОТНОСНО: Ваше писменозапитване поприложение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ .
Във връзка с Ваше писмено запитване подадено до Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” –1112/16.06.2010г., сте изложили следната фактическа обстановка:
В качеството на управител на ………..ООД сте подали справка по чл. 73 от ЗДДФЛ на 26.04.2020г. В началото на м. май 2010г. сте установили, че в така подадената справка има невписани лица по търговски договорза отдаване под наем и нотариална услуга. Твърдите,че общият брой на лицата е под 10 бр.
Поставили сте следните въпроси:
Как следва да се коригира подадената по справката информация с огледзасичане на данни с тези, декларирани от физическите лица получатели на доходи. Подлежи ли дружеството на санкциониране след като само е открило и коригирало данните в подадена вече справка?
Предвид нормативната уредба, действаща за 2009г. изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 73 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лицапо см. на Кодекса за социално осигуряване – платци на доходи, изготвят справка по образецза изплатените доходи на физически лица през данъчната годинакатосправката по реда на чл.73 ал.1 се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Изрично е уточнено, че при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане ( чл.73 ал.4 ЗДДФЛв сила от 01.01.2010г.)
Когато лицата на които са изплатени доходи през данъчната годинаса повече от 10 физически лица, справката по ал.1 се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
В описания от Вас случай се касае за непълни даннипо отношение на броя на лицата , за които сте подали информация в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.
Преценката относно дали извършеното деяние осъществява състав на административно нарушение е в правомощията на административно наказващия орган. Административнитенаказания се налагатпо реда на на раздел V –тиот Закона за административнитенаказания и нарушения /ЗАНН/.
За непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, както и за посочване на неверни или непълни данни,законодателяте предвидиладминистративно наказаниеглоба илиимуществена санкцияв размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание, като в случаите когато нарушенията са извършени за повече от едно физическо лице, глобатаили имуществената санкция се налага поотделноза всяко физическо лице.
Относно втория въпрос допуснатинепълнотиможе да отстранитекато подадете нова справка с пълните данив компетентнататериториална дирекция.

Оценете статията

Вашият коментар