Въвеждане в експлоатация на фискални устройства с изградена дистанционна връзка с НАП, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г.

3_3698/22.12.2011г.
Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, § 59, ал. 1, б. “ б “ от ПЗР;
Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, § 59, ал. 1, т. 3 от ПЗР;
Относно: Въвеждане в експлоатация на фискални устройства с изградена дистанционна връзка с НАП, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18/2006 г.
В запитването се поставякато първи въпрос попадат ли в обхвата на § 59, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. земеделските производители на зърно, които нямат регистрация за складове за зърно и същевременно продават произведената от тях земеделска продукция?
Вторият въпрос от запитването касае плащанията в брой при продажба на продукция на стойност над 15 000 лв., като се представя следния пример: извършва се продажба на купувач на продукция на стойност 7000 лв., която се плаща в брой. След десет дни на същото лице се продава продукция на същата стойност, която също се плаща в брой. Поставя се въпроса как следва да се извърши плащането на трета продажба към същия клиент, с която се надхвърля сумата от 15 000 лв.?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, обн. ДВ бр.106 от 27 декември 2006г., посл. изм. ДВ бр.64 от 19 август 2011г.) изразяваме следното становище:
В брой 48 на Държавен вестник е обнародван текстът за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. В сила от 24 юни 2011 г. се променя срокът за въвеждане в експлоатация на ФУ с дистанционна връзка за лицата, регистрирани по ЗДДС, които имат задължение за използване на ФУ и не са лица, задължени да използват електронни системи с фискална памет (ЕСФП). Изменението на § 59, ал. 1, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. поставя различни срокове за определени групи лица:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.
Съгласно чл. 23, ал. 1 отЗакона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) търговец на зърно е физическо или юридическо лице, което купува зърно с цел преработка или продажба в първоначален, преработен или обработен вид и е регистрирано в Националната служба по зърното. Търговците на зърно се вписват в регистър на Националната служба по зърното въз основа на подадено заявление-декларация по образец (чл. 24, ал. 1 от ЗСТЗ).
Видно от горецитираната нормативна уредба новият срок по § 59, ал. 1, б. “ б “ от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. за свързване на касовите апарати с информационната система на НАП важи само за тези търговци на зърно, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност / ЗДДС / и по Закона за съхранение и търговия със зърно.
От изложената в запитването фактическа обстановка приемаме, че лицето не е от търговците на зърно, регистрирани по ЗСТЗ. Освен това след направена служебна справка в информационната система на НАП беше установено, че същото не е и регистрирано по ЗДДС лице. Предвид това лицето не попада сред тези, визирани в § 59, ал. 1, б. “ б “ от ПЗР на Наредба № Н-18/2006 г. В случая е приложима разпоредбата на § 59, ал. 1, т. 3 от ПЗР на наредбата, която регламентира срок за въвеждане в експлоатация на фискални устройства с изградена дистанционна връзка с НАП до 31 март 2012 г.
По отношение на втория поставен въпрос следва да се има предвид, че на 04.04.2011 г. министърът на финансите е издал подробно указание Изх. № УК-3 от 04.04.2011 г. по прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ), в което са дадени разяснения за териториалния обхват, действието на закона във времето и материалния му обхват. Чрез примери са посочени най-честите случаи при прилагането му, изключенията от приложното поле на закона и реализирането на административно-наказателна отговорност за лицата, извършили плащания в нарушение на ЗОПБ.
Приложено, изпращаме копие от това указание, в което се съдържа отговор на поставениявтори въпрос.