възможността назначен на трудов договор работник – пенсионер притежаващ ТЕЛК Решение от 2005г. да се възползва от данъчното облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, Ви уведомяваме следното:

Относно : Ползване на данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ
Във връзка с постъпило запитваневх. № …./01.11.2010г. в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…..,относно възможността назначен на трудов договор работник – пенсионер притежаващ ТЕЛК Решение от 2005г. да се възползва от данъчното облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ, Ви уведомявамеследното:
В писмото си описвате следната фактическа обстановка: От месец юли 2008г. имате назначена работничка по трудов договор. Същата се е пенсионирала през 2005г. на пенсионна възраст и притежава Експертно Решение на ТЕЛКе за 72% инвалидност и срок на действие до 2008г. Липсва преосвидетелстване за последващите години.
Задавате въпроса :
Лицето може ли да ползва данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ?
Отговори на въпроси относно данъчно и осигурителното облагане могат да получат единствено заинтересованите лица относно техните данъчни и осигурителни задължения и права. Независимо от горнотона Вас, като работодател и данъчно задължено лице по смисъла на чл.3 ал.2 от ЗДДФЛ ще предоставим отговор дали следва да се намалимесечната облагаема данъчна основа на работника при определяне на данъка, съгласно чл.42 ал.3 т.1 от ЗДДФЛ.
Ползването на данъчно облекчение от лица с намалена работоспособност се осъществява при наличие на следните условия :същите да притежават влязло в сила решение на компетентен орган, с което се определя50 и над 50 на сто намалена работоспособност.
Лицата работещи по трудови правоотношения, ползват данъчното облекчение, като представят пред работодателя валидно Решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК или с подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ към която се прилага същото Решение. За да е валидно ЕкспертнотоРешение то следва да обхваща годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си или да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност.
В така изложеното не е посочена точната възраст на лицетои не е описано кога е момента на изтичане на срока на Решението на ТЕЛК. Дали същото важи за цялата 2008г. или изтича през някой от съответните месеци. Ето защо ще изразим принципно становище, като обърнем внимание на няколко варианта относно изложените факти.
Видно от изложеното в запитването Експертното Решение е издадено през 2005г.
Относно дали лицето има пожизнено определена степен за трайно намалена работоспособност по реда на чл.101 ал.5 от Закона за Здравето, следва да се определи като се установи дали лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване към издаване на Експертното Решение.
Предвид горното, ако лицето има определенанеработоспособност след като е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, тогава притежаваното от него Експертно решение ще е с пожизнено определена трайно намалена неработоспособност. Преосвидетелстването на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
Лицата, на които пожизнено е определена степен на трайно намалена работоспособност по досегашния ред, и лицата, които са с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност по силата на § 3,от ПЗР отЗЗ се смятат с пожизнено определени вид и степен на увреждане. /§ 66. (В сила от 01.07.2009 г.) ПЗР отЗЗ/
При условие, че гореказаното е налице, лицето ще има право да се възползва от данъчното облекчение по реда на чл.18, съответно чл.42 от ЗДДФЛ за 2008г.и следващите години, а вие като работодател следва да спазвате разпоредбите на чл.42 ал.3, чл.49 от ЗДДФЛ.
Ако лицето не е с пожизнено определена трайно намалена работоспособност, и при условие, че срокът на Експертното Решение изтича през 2008г., тогава същото ще ползва данъчното облекчение само за 2008г., независимо дали срокът изтича през годината или е валиден до 31.12.2008г. съгласно чл.18 ал.1 и ал.2 от ЗДДФЛ. При условие, че лицето не се е възползвало от правото си на данъчно облекчение през 2008г. или се е възползвало частично т.е. до месеца на изтичане на срока на Решението, същото може само чрез подаване на Годишна декларация за 2008г. да реализира правото си.
.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »