възможността за извършване на ремонт на фискални устройства собственост на ………….. ЕАД изразявам следното принципно становище:

Изх. № 26-Б-32
Дата: 05.03.2009 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 4;
Наредба Н-18/2006, чл. 45, ал. 3.
В отговор на писмото Ви заведено вна Националната агенция по приходите с вх. № 26-Б-32 от 30.01.2009г. относно възможността за извършване на ремонт на фискални устройства собственост на „…………..“ ЕАД изразявам следното принципно становище:
Обществените отношения породени при използването на фискални устройства за регистрация и отчет на продажби в търговски обекти се регулират от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (обн. ДВ. бр.63/2006г., …поел. изм. бр.12/2009г.) и издадените на негово основание подзаконови нормативни актове, свързани с тази дейност.
Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 4 от ЗДДС при експлоатация на фискално устройство (ФУ) лицето, което е задължено да регистрира и отчита продажбите си в търговския обект чрез ФУ трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.
Редът за регистрация на сервизните фирми, както и условията и редът за извършване на сервизно обслужване на фискалните устройства са регламентирани в глава седма от Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр.106/2006 г., изм. бр.7/2007 г., бр.79/2007 г.).
Всяка сервизна фирма има право да ремонтира и поддържа типовете ФУ, които са вписани в удостоверението й за регистрация, издадено от ДАМТН по реда на чл. 45, ал. 3 от Наредба № Н-18/2006 г. Съгласноприложените към писмото Ви документи, сервизна фирма „…………….“ ЕАД има право да извършва ремонт и поддръжка на типовете фискални устройства включени в издаденото й от ДАМТН удостоверение № У 02-0343 от 24.09.2008 г. при спазване на нормативно установения ред.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар