fbpx

възможността за програмиране чрез фискалното устройство в данъчна група А”

ОТНОСНО: възможността за програмиране чрез фискалното устройство в данъчна група „А”
на извършени освободени доставки- продажби на право за строеж, по смисъла на
чл.45, ал.2 от ЗДДС, както и въвеждане на свободно избираема цена чрез ФУ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше запитване, Ви уведомяваме, че:
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и минималните реквизити на фискалните касови бележки, на основание ЗДДС, чл.118, ал.3, се определят с наредба Н-18 на министъра на финансите, в сила от 01.01.2007 г., издадена от Министерството на финансите(Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., посл.изм. и доп., ДВ, бр.7/ 2007 г.).Тази наредба отменя Наредба № 4/1999на МФ, за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти.
Съгласно Наредба Н-18, чл.3 ал.1 всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.В чл. 25, ал.1, т.1 е уточнено, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата, по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път, като в ал.3 на същият член е разпоредено, че фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
В Наредба Н-18, чл. 27, ал.1, т.1 лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите, в група “А“ – за стоки и услуги,
продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС.
На основание Наредба Н-18/2006 г. на МФ, Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, „Функционални изисквания”, р-л ІІІ, т.4- фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1 от тази наредба, като в т.7 е конкретизирано,че фискалната касова бележка следва да съдържа задължителен реквизит наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги.
Съгласно Наредба Н-18/2006г. на МФ, Приложение № 2 към чл. 8, ал.1, т.2 „Технически изисквания към фискалните устройства”, р-л І, т. 9, фискалното устройство, което е със свидетелство за одобрен тип от БИМ, трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите, което на практика се извършва в обслужващия сервиз,който следва да има сключен договор с лицето по чл.3 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. Съгласно т.6- при отчет на артикули следва да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът(услугата).
От цитираните по- горе законови обстоятелства е видно, че чрез фискално устройство, от одобрен тип от БИМ технически е възможно както да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът(услугата), в случая на данъчна група „А”, така също и възможност за въвеждане на свободно избираема цена.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОУИ” ПЛОВДИВ:
/Г.ТЪРНОВАЛИЙСКИ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top