Възникнали въпроси във връзка с Приложението на § 19в от ПЗР на ЗЗО

.№ ………………..
Дата……………..…….
ДО
…………………………………………..
Относно: Възникнали въпроси във връзка с приложението на § 19в от ПЗР на ЗЗО
Уважаеми колеги,
Във връзка с Вашето писмо, заведено в ЦУ на НАП, отговаряме следното:
Разпоредбата на § 19в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване с оглед характера й на самостоятелен особен способ за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски се прилага независимо от това, дали задълженията за здравноосигурителни вноски са определени със стабилен административен акт или не. Лицата могат да се възползват от правото си да бъда освободени от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски, ако отговарят на законовите изисквания.
В случаите, когато здравноосигурителните вноски са внесени преди влизането в сила на § 19в от ПЗР на ЗЗО, същите са дължимо внесени, независимо от това дали са установени с ревизионен акт за начет. Липсва нормативно основание за възстановяване на суми за здравноосигурителни вноски за периода 01 януари 2000г.- 31 декември 2004 г., внесени преди влизане в сила на § 19в от ПЗР на ЗЗО /01 юни 2005 г./, независимо, че лицата отговарят на условията за освобождаване от внасяне на здравноосигурителни вноски.
В случаите, когато здравноосигурителните вноски за периода 01 януари 2000г.- 31 декември 2004 г. са определени с ревизионен акт за начет преди влизането в сила на § 19в от ПЗР на ЗЗО, но са платени след влизане в сила на цитираната норма, същите са дължимо внесени, т.к. чрез плащането на вноскителицето е изразило волята си, че няма да реализира правото си за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски.
В случаите, когато здравноосигурителните вноски са определени с ревизионен акт за начет /ревизионен акт/ преди или след влизането в сила на § 19в от ПЗР на ЗЗО и тези вноски не са внесени, ако лицето подаде молба – декларация по § 19в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване след влизане на разпоредбата в сила, органът по приходите следва да установи дали са изпълнени условията на § 19в от същия закон. Ако се установи, че за целия период, за който са определени задълженията с ревизионен акт за начет /ревизионен акт/ или за част от него са изпълнени условията на § 19в от ПЗР на ЗЗО, задължението или част от него следва да отпадне.
По отношение на процедурата по изменение или отмяна на влязъл в сила индивидуален административен акт следва да се съблюдават указанията, дадени с писмо на ЦУ на НАП Изх. № 24-08-15 от 25 август 2006 г., копие от което Ви прилагаме.
Приложение: съгласно текста.
,
Изпълнителен директор на НАП

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »