възстановяване на данък върху доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

3_2072/15.11.2018 г.

ЗДДФЛ, чл. 18, ал. 1 и ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 4, т. 1 и т. 8;
ЗДДФЛ, чл. 49, ал. 6 и ал. 7;
ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6 ;
Наредба Н-8/2005 г. на МФ, чл. 2, ал. 2;
Наредба Н-8/2005 г. на МФ, чл. 6а, ал. 5

ОТНОСНО: възстановяване на данък върху доходите във връзка с ползвано данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност, предвидено в чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

От изложеното в запитването и приложените документи става ясно, че през м.октомври 2017 г. лицето М.Б., което е назначено на трудов договор като продавач-консултант в ЕТ „А“, е представило експертно решение на ТЕЛК № 2739/27.09.2017г. Считано от м. ноември 2017 г. за него не е начисляван данък върху месечната данъчна основа за дохода от трудови правоотношения. При изготвяне на ведомостта за заплати за м. декември 2017 г. е преизчислен дължимият от лицето данък за данъчната 2017 г., като е намалена годишната данъчна основа с годишния размер на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, в резултат на което е възстановен данък в размер на 401,00 лв.
При определянето на годишния размер на данъка за м. декември на работниците е възстановен данък общо в размер на 421,00 лв., от които 401,00 лв. на лицето М.Б. и 20,00 лв. на друго лице Ц.З., което е упражнило правото си на данъчно облекчение за деца.
Спазвайки разпоредбите на ЗДДФЛ, този възстановен данък е приспадан от следващите дължими суми за данък върху доходите на физически лица, като за периода от м. януари 2018 г. до м. юни 2018 г. е приспаднат данък общо в размер на 258,31 лв. Считано от 05.06.2018 г. е спряна дейността на ЕТ „А“, като към този момент е останала сума за приспадане от дължимите данъчни задължения за данък върху доходите на физически лица в размер на 162,69 лв. Пояснява се, че същевременно тази сума не се явява надвнесена по данъчната сметка в НАП, и едноличния търговец не може да я поиска за възстановяване.
Във връзка с горното е поставен въпроса какъв е редът, по който може да бъде възстановена сумата, която ЕТ е възстановил на лицето при преизчисляване на годишната данъчна основа във връзка с ползваното данъчно облекчение?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 15/2018 г.), Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8/2005 г. на МФ, ДВ бр. 1/2006 г., посл. изм. ДВ бр. 7/2018 г.) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК, обн. ДВ бр. 105/2005 г., посл. изм. ДВ бр. 77/2018 г.) е изразено следното становище:
Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7 920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
При авансово облагане на доходите от трудово правоотношение на лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението (чл.18, ал. 2 от ЗДДФЛ).
За да ползва данъчното облекчение лицето следва да разполага с валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. За да е валидно експертното решение, то следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т.е. решението да е влязло в сила и да не е изтекъл срокът на определената с него трайно намалена работоспособност (ТНР), да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането.
По силата на чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3 и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
При годишното преизчисляване на получения доход и определяне на годишния размер на данъка от работодателя следва да се вземе предвид облекчението на чл. 18, ал. 1 от същия закон в пълен размер, т.е. намаление на годишната данъчна основа със сума в размер на 7 920 лв.
На основание чл. 49, ал. 4, т. 1 и т. 8 от ЗДДФЛ (нова, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), за да ползва данъчното облекчение работникът/служителят следва да предостави на работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на данъчната година следните документи:
– копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл.18;
– писмена декларация, че към момента на подаването ? пред работодателя няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания от работника/служителя през годината данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето (чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ). По силата на ал. 7 от същия член, възстановената сума по ал. 6 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или други лица.
В настоящия случай едноличният търговец е спазил разпоредбите на чл. 49, ал.1 от ЗДДФЛ като към 31.12.2017 г. е преизчислил годишната данъчна основа и е определил по-нисък годишен размер на дължимия от лицето данък в сравнение с авансово удържания, в резултат на което му е възстановил данък съгласно чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ. Спазвайки разпоредбите на чл. 49, ал. 7 на закона до 05.06.2018 г. – датата на спиране на дейността на едноличния търговец, от дължимите към държавния бюджет следващи авансови вноски за 2018 г. са приспадани възстановените на посочените лица суми.
На основание разпоредбите на чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, работодателите периодично представят информация за данъка по ЗДДФЛ, удържан върху доходите по трудови правоотношения. Данните се представят в ТД на НАП по реда на Наредба № Н-8/2005 г. на МФ.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение №4, в която се вписват:
1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;
2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за всички лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
От цитираните разпоредби следва, че в декларация образец № 6 се вписват данни за удържания от работодателя и дължим за внасяне данък по реда на чл. 42 и чл.49, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходи от трудови правоотношения по смисъла на същия закон, с която се формира задължението му в данъчната сметка в НАП.
Съгласно изложеното в запитването, на работещите по трудово правоотношение авансово е удържан данък през 2017 г. по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, като същият е посочен в подадените декларации образец № 6 за съответните месеци и е внесен в сроковете за плащане на дължимия данък. Тъй като в случая след спиране дейността на едноличния търговец няма как да възникнат задължения, от които да бъде приспаднат надвнесеният данък, за да бъде отразен надвнесен данък върху доходите от трудово правоотношение в данъчната сметка на ЕТ в НАП следва да бъде извършена корекция на декларация образец № 6 с размера на неприспаднатата сума в размер на 162,69 лв.
Следва да се има предвид, че на основание разпоредбата на чл. 6а, ал. 5 от Наредба Н-8/2005 г. на МФ декларации за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят се подават на електронен или хартиен носител само след разрешение на Национална агенция за приходите (НАП) или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Това означава, че ЕТ следва да подаде искане за корекция на данните, посочени в декларации образец № 6 до офис …..при ТД на НАП ……., въз основа на което органите по приходите ще извършат проверка по реда на ДОПК.
След извършване на корекциите, за възстановяване на надвнесения данък върху доходите, може да се приложи процедурата за прихващане или възстановяване, посочена в чл. 128 и чл. 129 от ДОПК. Съгласно чл. 128, ал. 1 от ДОПК недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от НАП. Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго (чл. 129, ал. 1 от ДОПК).

5/5

Вашият коментар