Възстановяване на неправилно внесени суми по §10 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (отм.)

Изх. № ………………..
До
Дата……………………
…………………………
Относно: Възстановяване на неправилно внесенисуми по §10 отПреходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (отм.)
В бр. 1 от 2002г. на Държавен вестник е обнародвано изменение на Кодекса за социално осигуряване, с което е отменена разпоредбата на § 10 от ПЗР на КСО, съгласно която до 1 януари 2004г. осигурителите следва да възстановят във фонд „Трудова злополука и професионална болест” изплатените парични обезщетенияпоради временна неработоспособност, настъпила вследствие на трудова злополука или травматични увреждания, станали през време или по повод на извършена работа и настъпили в резултат на работа при извънредни обстоятелства или ненормални условия за дадена работа.
Следователно преведените от осигурителя „ЗГММ-АД”-гр. Перник суми след отмяната на тази разпоредба се явяват внесени без правно основание и подлежат на възстановяване.
Съгласно разпоредбата начл. 128, ал.1 от ДОПК, прихващат се /възстановяват се недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите.
Съгласно чл. 2 от Закона за Националната агенция за приходите, регламентиращ функциите и правомощията на агенцията, тя е компетентна да установява, събира иобезпечава публичните вземания за задължителни осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.
Следователно сумите, внесени от осигурителя на основание §10 от ПЗР на КСО не попадат в хипотезата на чл. 128, ал. 1от ДОПК и не представляват суми, които се възстановяват от НАП, съгласно осигурителното законодателство.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ