вида на обекта – нова сграда или такава, която не е нова.

Постъпило е писмено запитване с вх. № …./ 09.07.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …..В него е изложенаследната фактическа обстановка:
Ще се осъществява продажба на помещение, собственост на ЕТ – регистриран по ЗДДС и физическо лице, като всеки притежава ?.
Поставен е следният въпрос:
При продажба на този имот, кой заплаща ДДС?
След съобразяване на нормативната уредба и вземайки предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:
Със ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г. по отношение на сградите или на части от тях, които нямат характеристиките на “нови“ по смисъла на ЗДДС, е въведен режим на освободена доставка съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. Доколкото в закона не се съдържа определение на понятието „сгради или на части от тях, които не са нови”, по аргумент на противното за такива следва да се считат сградите, които не попадат в обхвата на даденото определение за „нови сгради”.
В § 1, т.5 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „нови сгради”. Товаса сградите:
– които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“, или
– за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
По аргумент за противното от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗДДС доставката на сгради или на части от тях, които имат характеристиката на “нови сгради“ е облагаема доставка.
В запитването липсва информация относно вида на обекта – нова сграда или такава, която не е нова.
В случай, че предмет на доставката е „нова“ сграда, следва да се има предвид следното:
Едноличният търговец, който има регистрация по ЗДДС, при продажбата на своята част от обекта /„нова“ сграда/ е задължен да начисли ДДС, тъй като доставката е облагаема посмисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.
Начисляването на данъка се извършва съгласно разпоредбата на чл.86, ал.1 от ЗДДС, а именно: Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
С така определения ДДС за съответната част от обекта, регистрираното по ДДС лице ще формира задължение по справката-декларация за съответния данъчен период.
Физическото лице, което е собственик на другата част от обекта, ако няма регистрация по ЗДДС, за продажбата на своята част няма задължения по ЗДДС.
Продажната цена за обекта, включително и определения ДДС се заплащат от получателя по доставката – клиента.