вида на заглавната част на фискалните касови бележки (клишето) издадени чрез ЕКАФП.

Изх. № …
София ….
ДО
………… ООД
Уважаема госпожо ………..,
Във връзка с молбата Ви за промяна на начина на фискализация на новозакупен електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) модел „Елит Мобил”, Ви уведомявам следното:
Полученото разместване на полетата за БУЛСТАТ и данъчни номер в приложената касова бележка произтича от промяната на Наредба № 4 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, издадена от министъра на финансите 1999 г. /обн.ДВ, бр.16 /1999 г., … последно изм. и доп., бр. 76/2006 г./във връзка с § 10 от преходните и заключителни разпоредби от Закон за регистър БУЛСТАТ и въвеждането на уникален единен идентификационен код (ЕИК) за вписаните в регистър БУЛСТАТ лица.
В регистъра на задължените лица. създаден и поддържан от Националната агенция за приходите. задължените лицасе идентифицират чрез единния идентификационен код по БУЛСТАТ.
Това наложи изменение на разпоредба на чл.18, ал.3 от наредбата, съгласно което при въвеждане в експлоатация(фискализация) във фискалната памет се записват данни за ЕИК по регистър “БУЛСТАТ“ на мястото на данъчния номер. Номерът, записан във фискалната памет при въвеждане в експлоатация се отпечатва задължително в заглавната част (клишето) на касовата бележка.
При ЕКАФП изпитани и одобрени преди 1.11.2005 г. номера записан във фискалната памет при фискализацията на касовия апарат се отпечатва в клишето срещунадписа „данъчен №”.
За да се избегне тоталнатаподмяна на разпространените в търговската мрежа до 1.11.2005 г. над 500 000 фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ЕСФП)и с оглед на това, че в клишето фигурират и двата идентификационни номера на лицето НАП, на основание чл. 237, ал. 1, т.т. 1, 2 и 10 от ДОПК, издаде указания изх.№ 91-00-192 от 24.10.2005 г. относно вида на заглавната част на фискалните касови бележки (клишето) издадени чрез ЕКАФП.
В цитираното указание, са посочени трите възможни варианти на клише в зависимост от датата на одобряване на модела фискално устройство и датата на неговата фискализация.
Вие притежаватеЕКАФП модел „Елит Мобил”, одобрен преди 1.11.2005 г.Датата на фискализация на Вашия ЕКАФП е след 1.11.2005 г. Видно от изложената фактическа обстановка клишето на приложената фискална касова бележка е програмирано правилно.
Съответствието на надписите на полетата за данъчен номер и БУЛСТАТ и въведените номера е реализуемо само при одобрените след 1.11.2005 г. ЕКАФП.
С уважение,
Красимир Стефанов,
Зам. изпълнителен директор на