Задължение за регистриране по ЗДДС

          Основната дейност на фирмата е предоставяне на социални услуги – Дом за стари хора, и е регистрирана по Закона за социалното подпомагане, за което е издадено Удостоверение за регистрация № …/08.08.2016г. от Агенция за социално подпомагане.
Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС след достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или може да се позове на гл.Четвърта – Освободени доставки – Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване – чл.40 от ЗДДС.
Приложено е копие от Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги.
          Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
По смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
доставки на финансови услуги по чл. 46;
доставки на застрахователни услуги по чл. 47.

          Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
          В гл.Четвърта на ЗДДС са изброени освободени доставки, като в чл.40, т.1 от ЗДДС, е посочено, че е освободена доставка извършването на социални услуги по Закона за социално подпомагане.
          В настоящия случай, ако се формира оборот от доставки, които са посочени в чл.40 от ЗДДС, същият не представлява облагаем оборот за регистрация по ЗДДС.
          Доставките, посочени в чл.40 от ЗДДС, са освободени и същите не се включват в облагаемия оборот по смисъла на чл.96 от закона.
96-00-298

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »