Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски при ползване на неплатен отпуск.

3_6390/02.11.2007 г.
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б”
Относно: Задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски при ползване на неплатен отпуск.
Постъпило е писмено запитване във връзка с приложението на здравноосигурителното законодателство. Според изложеното в него са възникнали затруднения от страна наосигурителя Х при подаване в ТД на НАП информация за дължимите здравноосигурителни вноски. Във връзка с това обстоятелство се задава въпроса за чия сметка е здравноосигурителната вноска за лице, което ползва неплатен отпуск по чл. 160 от Кодекса на труда (КТ) по искане на работника или служителя за периода от 30 работни дни в една календарна година, който се признава за трудов стаж?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 59/2007 г.) изразяваме следното становище:
На основание чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване работодателят осигурява работника до момента на прекратяване на трудовото правоотношение с него. Когато периодите на отсъствие на работника се оформят като неплатен отпуск следва да се приложи чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗЗО (в сила от 01.01.2005 г.). Съгласно посочената разпоредба за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя в размер на 6 на сто върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване и се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася, както следва:
1. За сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, а именно в случаите по чл. 160, ал. 1, чл. 170, ал. 2 и чл. 171 от Кодекса на труда (КТ).
2. За сметка на осигурителя – когато неплатеният отпуск е поради производствена необходимост и престой при наличие на безспорни доказателства за това, посочени изрично в заповедта за разрешаване на този отпуск, както и в случаите, когато лицето ползва отпуск по чл. 162, 163 и 164 от КТ за временна неработоспособност, бременност и ражданеи отглеждане на малко дете, и нямат право на парично обезщетение. За сметка на осигурителя са и здравноосигурителните вноски, когато лицето ползва неплатен отпуск по:
– чл. 165 от КТ – неплатен отпуск на работничка или служителка с четири и повече деца до навършване на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение, след ползване на платения отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ;
– чл. 167а от КТ – неплатен отпуск на всеки от родителите в размер на 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст, ако не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка.
За сметка на осигурителите са и вноските в случаите, в които осигурените лица ползват служебен или творчески отпуск по чл. 161 от КТ при условия и по ред, установени в колективен трудов договор или в споразумение между страните по трудовото правоотношение.
Във връзка с гореизложеното и с оглед на запитването следва да се обобщи следното:
Съгласно чл. 160, ал. 1 от КТ работодателят по искане на работника или служителя може да разреши неплатен отпуск, независимо от това, дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж.
Задължение за здравно осигуряване има при ползване на неплатен отпуск, независимо дали времето се зачита за осигурителен стаж. Задължително условие е лицето, ползващо неплатен отпуск, да не подлежи на здравно осигуряване на друго основание.
Здравното осигуряване е за сметка на осигуреното лице, когато неплатеният отпуск е по негово желание. Вноските се внасят чрез осигурителя, като лицето следва да ги внесе при работодателя, тъй като не получава възнаграждение, от което те да бъдат удържани.
Съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителите предоставят в НАП данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за ДОО, здравно осигуряване, ДЗПО, вноски за фонд „ГВРС” и облагаемия доход по ЗДДФЛ. В случая осигурителят Х в качеството на осигурител следва да подава Декларация обр. 1 за лицата в неплатен отпуск. При попълване на данните в същата следва да се има предвид, че:
– В точка 16.3 „Дни за отглеждане на малко дете” освен дните за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ, се попълват и дните в отпуск по: чл. 164а (когато детето е настанено при близки и роднини или в приемно семейство), чл. 165 от КТ (неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст), чл. 167 от КТ (отпуск при смърт или тежко заболяване на родител), чл. 167а от КТ (неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст).
– В точка 16.4 „Дни без осигурителни вноски” се попълват дните в осигуряване без осигурителни вноски включително дните във временна неработоспособност без право на парично обезщетение и дните, за които майка/осиновителка не получава парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване по чл. 48а или по чл. 52 от КСО, тъй като нямат изискуемия се осигурителен стаж. За периода на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж (за времето след 30 работни дни в календарната година) в поле 15 „Ден, в който осигуряването е прекратено” се вписва в две позиции последният ден в осигуряване. В точка 27 се попълва дохода, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване, а в точка 28 – размера на здравната вноска – 6 на сто.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »