задълженията на физическите лица да декларират получени доходи различни от трудови възнаграждения и задълженията на предприятията- платци на тези доходи.

2_41/20.01.2009г.
ЗДДФЛ, чл. 17, чл. 43, ал. 1
чл. 45, ал. 1, чл. 50 и чл. 73
Отправеное писмено запитване, в което се поставят въпроси, свързани с приложението на Закона за данъците върхудоходите на физическите лица, относно задълженията на физическите лица да декларират получени доходиразлични от трудови възнаграждения и задълженията на предприятията- платцина тези доходи.
Тъй като взапитването, въпросите са неясно формулирани, доколкото представляваното от ВасЛовно рибарско сдружение е данъчно задължено лице, в случаите когато изплаща доходи на физически лица, различни от трудови възнаграждения Ви предоставяме следният принципен отговор:
СъсЗИДЗДДФЛ, обн. в ДВ бр113/2007г. бяха извършени промени вдействащият от01.01.2007 Закон за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.Една от значимите промени, бе отпадане на прогресивното подоходно облагане на доходите на физическите лица ивъвеждане облаганес единна данъчна ставка – 10%на доходите формиращи обща годишна данъчна основапо чл. 17 от с.з , с изключение на доходите от стопанска дейност катоедноличен търговец.
На основание чл. 43, ал. 1от ЗДДФЛлице придобило доход от стопанска дейностпо чл. 29 дължи авансово данък върху разликата междуоблагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка, аако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните осигурителни вноски. Размерът на дължимия данък се определя като разликата по ал. 1 се умножи с данъчна ставка 10%. В случаите когато платец на доходите от стопанска дейност епредприятие или самоосигуряващо селице по смисъла на Кодексаза социално осигуряване /КСО/ – същите имат задължение да определят, удържат и внесат дължимия данъквтериториалната дирекция на Националната агенция по приходипо място на регистрация на платеца на доходите. За изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43от закона платеца издавапо образецСметка за изплатени суми и Служебна бележка, които предоставяна лицето получило дохода. / чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ /.
Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, данъкът се определя и внася от получателяна доходите.
Независимо от обстоятелството, чепри авансовото облагане на някои доходи, които участват при формиране на обща годишна данъчна основаи при годишното им облагане се прилага единна данъчна ставка – 10%, със ЗИДЗДДФЛв сила от 01.01.2008г. не е отменено задължениетона физическите лица, да декларират с годишна данъчна декларация по чл. 50 отЗДДФЛ придобитите през данъчнатагодина облагаеми доходи.
Съгласно чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛПредприятията или самоосигуряващите се лица по см. на КСО- платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатенитедоходи на физическите лица през данъчната година. В справката по ал.1не се включват :
изплатените доходиот трудово правоотношения и от задължително социално осигуряване, кактоидоходите подлежащи на деклариранепо реда на чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
Декларация по чл. 55, ал. 1 се подава отпредприятията и самоосигурявящи се лица по см. на КСО, в случаите, когато саудържалиокончателен данък за начислени/ изплатени доходи на чуждестранни лица за доходите посочени в глава шеста на закона.

ЗАМ. ДИРЕКТОРНА ДИРЕКЦИЯ„ОУИ”………………………….
/ Б. ВАСИЛЕВА /

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »