Задължителна регистрация по реда на ЗДДС.

ОТНОСНО:Задължителна регистрация по реда на ЗДДС.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Получавате доходи: от трудови правоотношения от МБАЛ като лекар, изпълняващ длъжността началник отделение; от РЗОК, за дейността свободна професия и по 2 договора с фармацевтични фирми –чуждестранни лица – САЩ /чрез…. – София/ и Германия и „…..” ЕООД. Изплащането на дължимите суми по договорите става периодично. За тази дейност изплащате суми и на други лекари и медицински сестри. Срокът на действие на договорите не е постоянен, а за определен срок от време, обхващащ периода на съответното клинично проучване.
Зададен е следният въпрос: Следва ли да се регистрирам по ЗДДС при надхвърляне на годишен доход над 50000 лв. при горепосочените условия?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме принципно становище:
ЗДДС не използва понятието годишен доход, а облагаем оборот. Облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула.
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл. 3, ал. 1 от ЗДДС/. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС /доп. ДВ, бр. 108/2007 г., в сила от 19.12.2007 г./ „независима икономическа дейност“ е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Лицата упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите формират оборот за задължителна регистрация за извършените от тях доставки в качеството им на лица, упражняващи независима икономическа дейност, извършени на и след 19.12.2007 г.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не е независима икономическа дейност дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово.
В чл. 39 от ЗДДС подробно са изброени освободените от облагане с ДДС доставки, свързани със здравеопазване.
На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 39, т. 1 от закона освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
При условие, че не извършвате освободени доставки, при достигане на облагаем оборот от 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец сте длъжен в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот, да подадете заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от закона.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »