задължителни условия за прилагане на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004

Изх. № 24-34-78
Дата: 21.08.2014 год.
Регламент (ЕО) № 883/2004, чл. 12
Относно: задължителни условия за прилагане на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Ваше писмено запитване, изпратено ни за разглеждане по компетентност от дирекция ОДОП … и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № ……………/26.06.2014 г., Ви уведомявам следното:
Задължителни условия за прилагане на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 са подробно разгледани в:
-Решение № А2 от 12 юни 2009 година за тълкуване на член 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно законодателството, приложимо за командировани работници и самостоятелно заети работници, временно работещи извън компетентната държава;
-Практически наръчник на Европейската комисия: Законодателство, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария;
-Становище на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 20-00-200/23.06.2010 г. относно определяне на приложимото законодателство според Дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета;
-Наръчник по определяне на приложимото законодателство за 2014 г., утвърден от Изпълнителния директор на НАП.
Важно е да се подчертае, че приложимите критерии трябва да отговарят на специ-
фичните характеристики на всеки работодател и на действителния характер на извърш-
ваните дейности (основание чл. 14(2) от Регламент № 987/2009). Критериите за съществена дейност би следвало да се разглеждат в тяхната съвкупност и да се адаптират към характера на осъществяваната от предприятието дейност, н това число по отношение на визираното от Вас дружество.
Предвид спецификата на правоотношенията особено внимание следва да се обърне на запазването на пряката връзка като задължително условие за прилагане на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004. Това е така, защото критериите за нейното наличие и поддържане се разглеждат и анализират в зависимост от спецификата на всеки конкретен случай, а това важи с още по-голяма сила при изпращане на лица от „предприятие, което осигурява временна работа“ по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на КТ.
Определяне и удостоверяване на приложимо законодателство в случаите по чл. 12 от Регламент (ЕО) № 883/2004 се извършва от компетентната териториална дирекция на НАП, а преценката за изпълнение на задължителните условия е в правомощията и задълженията на органа по приходите, който е определен да разгледа искането.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчно третиране на доставка на УПИ – общински поземлен имот, прехвърлянето на собствеността върху който е въз основа на заповед, издадена през 2005г., влязла в сила през 2007 г.

Изх. № 07-00-18Дата: ………. г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………Относно: данъчно третиране на доставка на УПИ – общински поземлен имот, прехвърлянето на собствеността върху който е въз основа на

1_ ИТ-00-73#1/02.10.2018 г.

1_ ИТ-00-73#1/02.10.2018 г. ЗЗО, чл. 33, ал. 2 ЗЗО, чл. 40а, ал.1 Във връзка с питане постъпило по електронен път в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна

Приложение на ДОПК и ЗМДТ

Относно: Приложение на ДОПК и ЗМДТВъв Ваше запитване, постъпило в Дирекция «ОДОП»- гр. …. с вх. № …/27.05.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка:Във връзка

Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….

ДО……………………………… Относно:Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….Уважаеми господин ……………………….,С оглед на това, че

vega