задължително здравно осигуряване в Република България на граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), получили разрешение за пребиваване и работа в Република България тип „Синя карта на ЕС”

Изх.№ 24-39-26
Дата: 20.03.2018 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3;
ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2;
ЗЧРБ, чл. 23;
ЗЧРБ, чл. 33к, ал. 1;
ЗЧРБ, чл. 33к, ал. 5.

ОТНОСНО: задължително здравно осигуряване в Република България на граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), получили разрешение за пребиваване и работа в Република България тип „Синя карта на ЕС”

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №24-39-26/06.03.2018 г., препратено от дирекция ОДОП ….., в което е изложена следната фактическа обстановка:
С граждани на трета държава с разрешение за пребиваване и работа в Република България тип „Синя карта на ЕС“ за срок до 4 години ще бъдат сключени трудови договори в съответствие с действащото трудово законодателство в страната.
Във връзка с изложената фактическа обстановка се поставя следния въпрос:
Подлежат ли на задължително здравно осигуряване по реда на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) тези лица за времето на престоя им в Република България?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и в съответствие с относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Кръгът на лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), е определен в чл. 33 от ЗЗО.
Лица, които не са български граждани са задължително осигурени в НЗОК при наличие на определени условия, регламентирани в същия закон.
Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 3 от ЗЗО задължително осигурени в НЗОК са чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в международен договор, по който Република България е страна.
В чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗЗО е указано, че задължението за осигуряването на лицата по чл. 33, т. 3 възниква от датата на получаването на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.
Съгласно чл. 23 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) чужденците пребивават в България:
– краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната;
– продължително – с разрешен срок до една година, освен в случаите, предвидени в този закон;
– дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
– постоянно – с разрешен неопределен срок.
За чуждите граждани, които краткосрочно и продължително пребивават в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи.
Независимо от горното, важно е да се има предвид, че ако е налице ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор за социална сигурност, по който Република България е страна в материалния обхват на който са включени здравните услуги в рамките на задължителното здравно осигуряване, се прилага реда, предвиден в международния договор.
Съгласно чл. 33к, ал. 1 от ЗЧРБ разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци, които са висококвалифицирани работници по смисъла на ЗТМТМ и притежават виза по чл. 15, ал. 1 или разрешение за продължително пребиваване в Република България на друго основание. Разрешението се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок до 4 години. В случай че срокът на трудовия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, като може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му (чл. 33к, ал. 2 от З ЗЧРБ).
На притежателя на синя карта на ЕС се издава разрешение за пребиваване съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, като в полето „тип разрешение“ се отбелязва „синя карта на ЕС“ (чл. 33к, ал. 5 от ЗЧРБ). Необходимо е да се отбележи разпоредбата на чл. 33м, ал. 1 от същия закон, съгласно която притежател на синя карта на ЕС може да получи статут на дългосрочно пребиваване в Република България, ако е пребивавал 5 години законно и непрекъснато на територията на държави-членки на ЕС като притежател на синя карта на ЕС, от които последните две години на територията на Република България.
На основание изложеното гражданите на държави, които не са членки на ЕС, получили разрешение за пребиваване и работа в Република България тип „Синя карта на ЕС”, които не са получили статут на дългосрочно или постоянно пребиваване в страната по смисъла чл. 23, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЧРБ, не попадат в кръга на задължително осигурените лица по чл. 33 от ЗЗО и не подлежат на задължително здравно осигуряване по реда на същия закон.

ЗАМ. Изпълнителен Директор на НАП:
(АЛ. ГЕОРГИЕВ)

Оценете статията

Вашият коментар