Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона

Изх. № 24-00-3
Дата: 25.01.2008 год.
ОТНОСНО: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2008 година, измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване
На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от Закона за Националната агенция за приходите, давам следните задължителни указания:
І. Размери и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС” за 2008 год.
1. С чл. 8 отЗакона за бюджета на ДОО за 2008 год. /ДВ бр.113/28.12.2007 год./ от 01.01.2008 г. се определят следните размери на месечния осигурителен доход:
-минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение № 1;
Във връзка със Забележка 4 на Приложение № 1 към чл. 8 от ЗБ на ДОО за 2008 г. не се прилага минимален осигурителен доход за работниците и служителите в бюджетните предприятия, по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
-минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 240 лв.;
-минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 120 лв.;
-минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват само земеделска дейност – 60 лв.;
-максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.
В съответствие с чл. 8 от Закона за бюджета на ДОО за 2008 г. при определяне на минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи профессии през 2008 г. се прилага НКИД-2003 г.
2. Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗБДОО за 2008 год. разпределението на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 от КСО по фондове на държавното обществено осигуряване е както следва:
2.1. за фонд “Пенсии“:
2.1.1. за лицата, родени преди 1 януари 1960 г. – 22 на сто;
2.1.2. за лицата, родени след 31 декември 1959 г. – 17 на сто;
2.1.3. за лицата, работещи при условията на I и II категория труд – осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ /по т. 2.1.1. илит.2.1.2./ е увеличена с 3 на сто, като това увеличение е за сметка на осигурителя.
2.1.4. за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване и за следователите по Закона за съдебната власт – осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ е увеличена с 3 пункта;
2.2. за фонд “Общо заболяване и майчинство“ – 3,5 на сто;
2.3. за фонд “Трудова злополука и професионална болест“- осигурителната вноска е за сметка на осигурителя и е диференцирана по групи основни икономически дейности, съгласно Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от ЗБДОО за 2008 год.;
2.4. за фонд “Безработица“ – 1 на сто.
3. Във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗБДОО осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд е в размер 4,3 на сто и е за сметка на осигурителя.
4. На основание чл. 12, ал. 3 от ЗБДОО, осигурителните вноски върху изплатените суми за социални разходи се внасят в размерите за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
5. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 3, т. 6 от КСО за 2008 год. вноските за ДОО се разпределят между осигурител и осигурено лице в съотношение 60:40.
6. На основание чл. 157, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване размерите на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за2008 год. са както следва:
6.1. за универсален пенсионен фонд – за лицата, родени след 31 декември1959 год. – 5 на сто. Съгласно чл. 157, ал. 3 от КСО вноските за универсалните пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношението по
чл. 6, ал. 3 от КСО /60:40/.
6.2. за професионален пенсионен фонд:
6.2.1. 12 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд;
6.2.2. 7 на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд.
Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на работодателя на основание чл. 157, ал. 4 от КСО.
7. В чл. 16, ал. 1 от ЗБДОО за 2008 год. е определен размерът на вноската за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – 0,5 на сто. На основание
чл. 20, ал. 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателявноската е изцяло за сметка на работодателя.
II. Във връзка с приетия Закон за бюджета на НЗОК за 2008 год. /ДВ бр.113/28.12.2007 год./:
1. Съгласно чл. 2 от Закона за бюджета на НЗОК здравноосигурителната вноска за 2008 год. е в размер 6 на сто.
2. Здравноосигурителните вноски за 2008 год. се разпределят между осигурителите и осигурените лица в съотношение 60:40 /чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за здравно осигуряване/.
Към настоящото указание е приложена таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2008 г.
IІІ. Промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/
С § 5 от Закона за бюджета на ДОО за 2008 год. са направени следните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване:
1. Член 4, ал. 1, т. 4 от КСО – в кръга на осигурените лица по тази точкаса включении служителите в Главна дирекция “Национална служба “Гражданска защита“ на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 71, ал. 1, т. 3 – 6 от Закона за защита при бедствия. Вноските за държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване на тези лица са за сметка на държавния бюджет /чл. 81, ал.2 от Закона при защита при бедствия/.
2. Член 4, ал. 7 от КСО – съгласно новата редакция на ал. 7 в кръга на осигурените лицаса включени съпругът/ата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба по време на задграничния мандат. Същите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
ІV. Промени в Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/
1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. в сила от 01.01.2008 г./ е отменена мирновременната алтернативна служба и наборната военна служба. В тази връзка с § 70 от същия закон санаправени и съответните изменения в Закона за здравно осигуряване, като в чл. 40, ал. 1, т. 1 се отменя буква “г“/граждани, които изпълняват мирновременна алтернативна служба /, ав ал. 3 се отменят. 4 /военнослужещите на наборна служба/.
2. С § 95 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. се променя чл. 40, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, като здравноосигурителната вноска за лицатадо 18 – годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно – до завършване на средното образование е в размер на 3 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лицаи за сметка на републиканския бюджет. Съгласно същият параграф в чл. 40, ал. 5 от ЗЗО е включена ал. 3 на чл. 40, т. е. лицата, които не подлежат на здравно осигуряванепо чл. 40, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, се осигуряват върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО.
Приложение: таблица с размерите на осигурителните вноски.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар