Запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /

851-1/29.11.2017
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.6
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.7
ЗДДФЛ чл.13, ал.1, т.11

Отправили сте писмено запитване до Дирекция ОДОП…………….. свързано с приложението на Закона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /, в което сте описали следната фактическа обстановка:
През 2012 година съпругът Ви почива по време на работа във Франция, при инцидент с неизправно електрическо табло. Същият е бил назначен на трудов договор. Разследването по случая е приключило през тази година и предстоят дела. Посочвате, че през 2016 година след съдействие на … ЦЕНТЪР, от Пенсионно осигуряване К…….. – Франция Ви е изплатена „allocation de veuvage“/вдовишки надбавки, пенсия в общ режим/, в размер на …….. евро, еднократно. Сумата обхваща периода от 01.07.2012 г. до 30.06.2014 г. и се изплаща само за период от две години като временна помощ за семейството на загиналия/вие и малолетната Ви дъщеря/. През 2017 година сте получили писмо от К…. – Франция, което прилагате с лицензиран превод. С писмото Ви информират за облагаемата сума, която следва да декларирате за 2016 г. във връзка с вашата пенсия в общ режим изплатена през същата година.
От националния телефон на НАП сте получила информация, че тази сума не подлежи на деклариране в НАП. Информирате ни, че сте изпратили запитване до К….. – Франция къде следва да декларирате тази сума, т.к. сте български гражданин и живеете тук. Отговорът, който сте получили, че в декларирането следва да се извърши в България, не е приложен към настоящото запитване.
Поставили сте въпроса следва ли да се декларира тази сума в България?
Налице е неяснота относно характера на получената сума. Описвате я като пенсия общ режим; временна помощ за семейството на загиналия, само за период от 2 години; вдовишка надбавка/. Липсва информация относно вида на платеца на дохода от чужбина, както и законовото основание за изплащането му. Не сте приложили към писмото си запитването и отговора от К….. –Франция.
Предвид непълната фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище с оглед приложението на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/, които биха имали отношение при разпознаване от Ваша страна на получените доходи, сред долупосочените:
Доходите на местните физически лица са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ. Предвид разпоредбата на чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.
В съответствие с нормата на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ на облагане по реда на същия закон подлежат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
На първо място по силата на чл.13, ал.1, т.6 от ЗДДФЛ не подлежат на облагане доходите от задължително осигуряване в България или чужбина.
В чл.13, ал.1, т.7 от ЗДДФЛ , като необлагаеми са посочени и:
– доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на пенсия;
– доходите от инвестиции на технически резерви, получени по застрахователни договори;
– доходите от инвестиции от фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица.
За целите на посочената норма е въведена легална дефиниция на понятието”допълнително доброволно осигуряване” в §1, т.12 от ДР на ЗДДФЛ и това е: Осигуряването по част втора, дялове трети и четвърти от Кодекса за социално осигуряване, както и доброволното осигуряване, осъществявано съгласно законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, от институция, която извършва дейност пряко свързани с пенсионното осигуряване или с осигуряването за професионална квалификация и безработица.
Както посочихме от изложената в запитването характеристика на получената сума и уведомлението от френското дружество не може да се направи категоричния извод, че това е доход от задължително обществено осигуряване от чужбина или такъв от допълнително доброволно осигуряване.
Разпоредбата на чл.13, ал.1, т.11 от ЗДДФЛ регламентира, че не са облагаеми присъдените обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт.
По силата на чл.13, ал.2 от ЗДДФЛ не се смята за доход полученото имущество по наследство.
Ако получената от Вас и/или дъщеря Ви сума, попада в приложното поле на посочените разпоредби, то същата не подлежи на облагане или деклариране съгласно чл.52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ в Р България.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.75 от ЗДДФЛ, съгласно която когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на ЗДДФЛ, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор. Между Република България и Република Франция има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, която е достъпна на електронния сайт на Национална агенция за приходите.
Становища във връзка с приложението на СИДДО изразява ЦУ на НАП, с адрес гр.София, бул.“Дондуков“№52.

Оценете статията

Вашият коментар