Запитване от г-жа …………………., в качеството ? на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителите от ………………………. гимнази

Изх. № 24-38-24
Дата: 23.11.2018 год.
ЗКПО, чл. 3, ал. 2;
ЗКПО, чл. 92;
Закон за кооперациите, чл. 36;
Закон за кредитните институции, чл. 4, ал. 1, т. 3;
Закон за потребителския кредит, чл. 4, ал. 1, т. 13.

В Централно управление на Националната агенция за приходите, изпратено по компетентност от дирекция ОДОП … е постъпило и заведено с вх. ……………… запитване от г-жа …………………., в качеството ? на счетоводител на взаимоспомагателна каса на учителите от ………………………. гимназия – …., с което е изложено следното:
Съгласно учредителния акт – устав, образуваната взаимоспомагателна каса е доброволно сдружение на работещите в учебното заведение учители за взаимно кредитиране и подпомагане, като средствата се набират от месечните вноски на членовете. От натрупания капитал се предоставят кредити при минимална лихва, без да е уточнен нейният размер. Върху направените от членовете вноски не се начислява лихва.
По повод на фактическата обстановка е поставен въпрос, свързан с данъчното третиране на образуваната взаимоспомагателна каса. В тази връзка, в рамките на компетенциите на агенцията изразявам следното становище:
В действащото българско законодателство няма специална регулация относно организационната форма и дейността на взаимоспомагателните каси. Правната уредба е фрагментарна и се съдържа в следните нормативни актове:
В чл. 36 от Закона за кооперациите (ЗК) е регламентирано, че по решение на общото събрание за членовете на кооперацията може да се образува взаимоспомагателна каса, в която влогово-кредитната дейност се извършва след решение на БНБ, но при условия и по ред, уредени в специален закон, какъвто към настоящия момент няма.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за кредитните институции разпоредбите на закона не се прилагат за взаимоспомагателните каси, които предоставят заеми само на свои членове за сметка на направени от тях и на техен риск вноски. В тази връзка, в случай че е предоставен заем на член кооператор и член на взаимоспомагателна каса, при спазване на изискването за произход на средствата, т.е. от направени за сметка на членовете и на техен риск вноски, не е необходимо разрешение за извършване на банкова дейност, доколкото това предоставяне на заеми не представлява дейност, която се регулира от този закон, подобно на банковата дейност.
Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 13 от Закона за потребителския кредит разпоредбите му не се прилагат за договори за кредит, предоставяни от взаимоспомагателни каси и кооперации на техните членове, без лихва или при лихва, по-ниска от преобладаващата на пазара.
В разглеждания случай правно-организационната форма на образуваната взаимоспомагателна каса не е според разпоредбите на ЗК, доколкото от изложеното става ясно, че членовете ? не са се сдружили в кооперация по смисъла на същия закон, съответно не са формирали сдружение в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Образуваната от учителите от Национална търговска гимназия – Пловдив взаимоспомагателна каса най-общо може да бъде определена като доброволно сдружение на физически лица за взаимно кредитиране и подпомагане, което е вписано в регистър БУЛСТАТ с правна форма „взаимоспомагателна каса“, неправителствена организация. За целите на данъчното третиране това сдружение може да бъде определено като юридическо лице, което не е търговец.
На основание чл. 3, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) всяко българско юридическо лице се облага с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в Република България и в чужбина. С оглед определената правно-организационна форма на юридическо лице, което не е търговец, приложение намира чл. 1, т. 2 от ЗКПО, т.е. на основание чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО юридическо лице, което не е търговец, е данъчно задължено за корпоративен данък в случаите, когато извършва сделки по чл.1, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдава под наем движимо и недвижимо имущество.
Изброяването в чл. 1, ал. 1 от ТЗ е неизчерпателно. Според ал. 3 на чл. 1 от с.з. за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ.
Отправна точка при преценката дали дейността на юридическите лица, които не са търговци, попада в обхвата на чл. 1, т. 2 от ЗКПО е не толкова видът на сделките, а юридическият режим, на който последните са подчинени. Най-общо преценката дали резултатът (печалбата) от дадена дейност не подлежи на облагане по реда на ЗКПО може да се базира на следния примерен критерий:
* се реализира в резултат на действия от страна на юридическото лице, което не е търговец, които то е задължено да извърши по силата на нормативен акт и
* цената е определена в нормативен акт или в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
От запитването става ясно, че взаимоспомагателната каса реализира приходи (минимални) от лихви във връзка с отпуснатите кредити на своите членове. В контекста на гореизложеното се налага изводът, че за касата не е налице вменено задължение да извършва дейността си по силата на нормативен акт. В този смисъл не е налице изпълнение на първия елемент от посочения примерен критерий.
Следващият елемент на критерия, също не е изпълнен, тъй като лихвата, макар и минимална, не е определена с нормативен акт, както и в нормативен акт не е заложено ограничение на същата до размера на извършените разходи.
Според чл. 92, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация (ГДД) по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Съгласно ал. 2 на същата правна норма годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
Местните юридически лица, които не са търговци (сдруженията с нестопанска цел), подават ГДД по чл. 92 от ЗКПО, само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/АЛ. ГЕОРГИЕВ/

Оценете статията

Вашият коментар