Запитване относно реда на облагане доходите, придобити от отдаване на недвижимо имущество под наем, издаваните документи

В Дирекция ОДОП …. с вх. № 96-00-310/14.12.2017 г. постъпи Ваше писмено запитване относно реда на облагане доходите, придобити от отдаване на недвижимо имущество под наем, издаваните документи и деклариране на същия.
Интересувате се, дали документите, които издавате и действията, които извършвате по деклариране на дохода и подаване на информация към НАП са правилни?
С оглед на описаната фактическа обстановка и приложимо данъчно законодателство, изразявам следното становище:
Посочвате, че изплащате наем на самоосигуряващо се физическо лице, регистрирано по реда на ЗДДС, като същото Ви издава фактура за получения доход. Дружеството не издава сметка за изплатени суми и не подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. Не подавате и справка по чл.73 от закона.
Съгласно чл.31, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи.
Следва да се има предвид, че нормата на чл.3 от ЗДДФЛ визира като данъчно задължени по този закон:
1.местните и чуждестранни физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон и
2.местните и чуждестранни лица, задължени да удържат и внасят данъци
по този закон.
Считано от 01.01.2011г. на основание създадената нова ал.4 на чл.44 от ЗДДФЛ, когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие /фирма, както е във Вашия случай/ или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането на наема. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл.31 от с.з. се умножи по данъчната ставка 10 на сто. Съгласно чл.65, ал.13 от закона, авансов данък не се удържа за четвърто тримесечие на данъчната година, освен ако лицето придобиващо дохода писмено декларира пред платеца, че желае удържане.
Съгласно чл.45,ал.4 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи, в т.ч. и доходи от наем по 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето придобило дохода.
Следователно образците на документи Сметка за изплатена сума и служебна бележка следва да се издават поотделно на всяко лице, представляващо наемодател и получател на доход от наем.
На основание чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ от 01.01.2013 г., предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци (образец 4001). Данъчната декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ, се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка (чл.56, ал.1 от ЗДДФЛ). С новото изменение на закона в сила от 01.01.2018 г. се задължават предприятията – платци на доходи, да подават декларацията по чл. 55, ал. 1 само по електронен път. Това важи и за деклариране на удържан данък през 2017 г., ако задължението за подаване на декларацията възниква след 31 декември 2017 г.
Съгласно чл.73 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица платци на доходи изготвят справка по образец, включително за изплатените доходи от наем.
Следва да имате предвид, че справката по чл.73 след измененията на закона с ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г. се предоставя в срок до 15 март на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Оценете статията

Вашият коментар