Запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от

143т – 143щ от ДОПК

Вх. № 26-Р-756/19.11.2019 г.

ОТНОСНО: Разяснение относно правилата за автоматичния обмен на отчети по държави

Във Вашето запитване поставяте въпроси, свързани с правилата за автоматичния обмен на отчети по държави съгласно чл. 143т – 143щ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по-конкретно прилагането им по отношение на Конфедерация Швейцария. Посочвате, че ……. е съставно предприятие на многонационална група от предприятия (МГП) с крайно предприятие майка ……., което е местно лице за данъчни цели на Конфедерация Швейцария. Българското дружество е подало уведомление по чл. 143ш от ДОПК, в което швейцарското дружество е посочено като предоставящо информация предприятие.
Посочвате още, че на Интернет страницата на швейцарските данъчни власти е обявено, че поради проблема със защита на данните на НАП автоматичният обмен на информация с Република България, включително обменът на отчети по държави, е прекратен.
Желаете да получите разяснения относно това дали за ……. възниква задължение за подаване на отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК за 2018 г., съответно на какво основание и в какъв срок, както и какви са задълженията на българското дружество и какво уведомление по чл. 143ш от ДОПК следва да бъде подадено през 2019 г.
Във връзка с така поставените от Вас въпроси и относимата към тях нормативна уредба, на основание на чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Национална агенция за приходите (ЗНАП) изразявам следното становище:
Моля да имате предвид, че в резултат на неоторизирания достъп до данните на НАП се наложи автоматичният обмен на информация, включително обменът на отчети по държави, да бъде временно преустановен. Негативните последици от това престъпление засягат както НАП и международните ? партньори, така и множество други данъкоплатци, които не са пряко засегнати от нерегламентирания достъп. Една от негативните последици от преустановяването на автоматичния обмен e, че всички МГП, който нямат предоставящо информация предприятие, което е местно лице за данъчни цели на държава членка на ЕС, следва да подават отчети по държави в Република България чрез своите български съставни предприятия. Това правило е регламентирано в чл. 143ц от ДОПК, като в конкретния случай е налице условието по ал. 1, т. 2. Разпоредбата предвижда още, че съставните предприятия следва да изискат от крайното предприятие майка да им предостави цялата информация, необходима за подаване на отчета по държави със съдържанието по чл. 143ф, ал. 2 от ДОПК. Срокът за подаване на отчетите по държави е този по общия ред, предвиден в чл. 143ф, ал. 1 от ДОПК – в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за МГП.
Тъй като това задължение би създало изключителни затруднения и непропорционална тежест за българските съставни предприятия, а от страна на НАП се предприемат всички възможни мерки за своевременното възстановяване на автоматичния обмен на информация, моля да имате предвид, че на този етап няма да бъде изисквано подаването на отчети по държави по реда на чл. 143ц от ДОПК. НАП активно търси решение съвместно със своите международни партньори за справяне с негативните последици от неоторизирания достъп и благоприятно разрешаване на този въпрос.
След възстановяването на автоматичния обмен на информация, отчетите по държави, включително за отчетната данъчна 2018 година, ще бъдат обменени по линия на международното административно сътрудничество между Република България и съответната държава. Ако поради непредвидени обстоятелства се наложи промяна в този подход, съставните предприятия ще бъдат своевременно уведомени и ще получат подробни указания за действията, които следва да предприемат.

Оценете статията

Вашият коментар