Запитване с вх. № 94-00-170 от 16.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В Запитването е зададен следният въпрос: Кои

В Дирекция ОДОП ……… постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-170 от 16.11.2017 г. относно прилагане на ЗДДС.
В запитването е зададен следният въпрос: Кои субсидии се включват в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, в случай, че субсидиите и финансиранията са пряко свързани с доставката, с тях се увеличава данъчната основа на доставката.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
От приложения към запитването договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6“Развитие на стопанства и предприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфиннсирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ведно с приложенията към него може да се направи извод, че безвъзмездната финансова помощ не е обвързана с цената на предоставяната стока.
Предвид гореизложеното, тъй като получените от Вас средства не са пряко обвързани с цената на предоставяни стоки или услуги, то същите не се включват в данъчната основа по смисъла на чл. 26, ал. 3, т. 2 от закона. Следователно същите няма да участват при формиране на облагаем оборот по смисъла на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
Субсидиите чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки формират оборот за регистрация по смисъла на чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар