Запитване с вх. № 94-00-73/20.03.2019 г., в което отправяте въпрос относно изискванията на ЗДДФЛ при прилагане на чл.22а

Относно : приложение на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване с вх. № 94-00-73/20.03.2019 г., в което отправяте въпрос относно изискванията на ЗДДФЛ при прилагане на чл.22а и тълкуване на условието предвидено в т.1. на ал.1 на същата разпоредба.
С оглед на действащата нормативна уредба, утвърдена съдебна практика на ВАС и становище на Изпълнителния директор на ЦУ на НАП, изразявам следното становище:
Местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.
Едно от условията, при наличието на които е възможно да се прилага данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ, е договорът за ипотечен кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак. Това условие съществуваше, както в редакцията на чл. 22а от закона, действаща до 31.12.2009 г., по повод прилагането, на която е издадено и становище на НАП, така и в настоящия текст на разпоредбата. Предвид разясненията, направени в т. 3.1 на становището, следва изводът, че условието за наличие на сключен граждански брак трябва да е спазено, както към 31 декември на годината, за която ще се ползва данъчното облекчение, така и към датата на сключване на договора за ипотечен кредит.
От друга страна, произнасяйки се по възникнали спорове по същество и отчитайки социалната насоченост на разпоредбата в трайната си практика, ВАС приема, че за да е изпълнено условието по чл. 22а, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ не е необходимо гражданският брак да е сключен преди датата на договора за ипотечен кредит.
Съобразявайки се с посочената трайна съдебна практика и като се има предвид, че данъчният период за данъка върху общата годишна данъчна основа, при изчисляването на който се ползва облекчението за млади семейства, е календарната година, считам, че условието за наличие на сключен граждански брак (чл. 22а, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ) следва да е изпълнено към 31 декември на данъчната година, за която се ползва облекчението.
Това се дължи на обстоятелството, че възникването на данъчните задължения става направо по силата на закона с настъпването на съответния фактически състав, което съотнесено към данъка върху общата годишна данъчна основа, означава, че съответните факти и обстоятелства са тези, настъпили през течение на данъчния период, т.е. до 31.12. на съответната календарна година.

Оценете статията

Вашият коментар