Запитване с вх. № 96-00-309 от 10.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В за

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-309 от 10.12.2019 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е създадено с цел събиране и временно съхранение и последваща обработка на растителни отпадъци. В процеса на работа са предвидени опции за безплатно събиране за потребителите, товарене и извозване на биоразградими растителни отпадъци до площадките за временно съхранение, както и последваща обработка на същите в изграждаща се компостираща инсталация. Отпадъка представлява листа, стебла и др. /без продуктивната им част – плодове, грудки и т.н./. Към настоящия момент този отпадък се явява част от общия поток битов отпадък от населението, формиран от почистване на лични парцели, като целта е сепариране и намаляване на същия. Такъв отпадък формират и юридическите лица, притежаващи зелени декоративни площи, големи незастроени терени, генериращи такава маса. Голямо количество такъв отпадък се генерира при поддържането на обществени паркове, градини, озеленена пътна инфраструктура, гробищни паркове.
Поставен е следният въпрос: Услугата по сортиране, обработка, товаро-разтоварна дейност с механизирана техника и ръчно за целите на ЗДДС, на този вид отпадъци, следва ли да се третират като битови и попадат ли в обхвата на чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС?
Поради неизяснената фактическа обстановка, в отговор на поставения от Вас въпрос, съобразявайки приложимата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
В глава деветнадесет „а” на ЗДДС е предвиден специален ред на облагане на доставка на стоки и услуги по приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя.
Системата на т.нар. „обратно начисляване“ на ДДС се прилага за следните отпадъци и услуги:
1. Битови отпадъци по смисъла на ЗУО. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУО това са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
2. Производствени отпадъци по смисъла на ЗУО.
3. Опасни отпадъци по смисъла на ЗУО.
4. Строителни отпадъци по смисъла на ЗУО.
5. Добив на отпадъци.
6. Обработка на отпадъци. Съгласно § 1, т. 47 от Допълнителната разпоредба на ЗДДС това е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци по т. 1 – 4 без изменение на химическия им състав.
7. Преработка на отпадъци. Съгласно § 1. т. 48 от Допълнителната разпоредба на ЗДДС това е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците по т. 1 – 4, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
В ал. 2 на чл. 163а от ЗДДС е посочено, че данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя – регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
Разпоредбата на чл. 163б от ЗДДС указва как се извършва начисляването на данъка, когато доставчикът е данъчно задължено лице и когато е данъчно незадължено лице.
Видно от изложеното, за да е приложим специалният ред на облагане по глава деветнадесет „а“ от ЗДДС е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
1. Стоката и/или услугата, предмет на доставката да попада в Приложение № 2.
2. Мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната.
3. Получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
4. За доставката да не са налице условията по чл. 7, 13, 15, 16 и 28 от ЗДДС.
В ЗУО е дадена легална дефиниция на понятието „биоразградими отпадъци“. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗУО, „биоразградими отпадъци“ са всички отпадъци, които имат способността да се разграждат анаеробно или аеробно, като хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон и други.
С Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците са определени условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства. Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 2, класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1.
В група 20 „Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски промишлени и административни дейности), включително разделно събиране на фракции“ на приложение № 1 от Наредба № 2:
– с код 20 02 01 са посочени биоразградимите отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробищни паркове);
– като други битови отпадъци с код 20 03 03 са посочени отпадъци от почистване на улици;
– с код 20 03 99 са класифицирани други битови отпадъци, неупоменати другаде.
При условие, че извършвате доставки на услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 – 6 на част I от приложение № 2 към глава деветнадесет „а“ от ЗДДС за Вас е приложима схемата за т.нар. „обратно начисляване“. Съгласно чл. 163в от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, се документират с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък се посочва „чл. 163а, ал. 2“.
Когато получателят по горепосочените доставки не е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът върху добавената стойност съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е изискуем от доставчика – регистрирано по ЗДДС лице. Вие в качеството на доставчик следва да начислите данък на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
Следва да се има предвид, че схемата за т.нар. „обратно начисляване“ представлява изключение от общото правило. В случай, че не са налице посочените по-горе условия, за доставката са приложими общите правила на закона.
Настоящото становище е принципно и в случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установят различни факти и обстоятелства, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар