fbpx

Запитване, в което е описано, че дружество Ви е било клиент на адвокат за завеждане на дело към неизряден платец на дру

2_177/16.03.2017г.

Наредба№Н-18 от 2018 г. чл.4, т.8
ЗДДФЛ чл.9, ал.2
ЗДДС чл.113, ал.3, т.7
ЗКПО чл.10, ал.2 и ал.3

В Дирекция НАП е постъпило Ваше писмено запитване, в което е описано, че дружество Ви е било клиент на адвокат за завеждане на дело към неизряден платец на дружеството Ви. След извършена служебна справка е установено, че адвокатът не е регистрирано по ЗДДС лице.
За извършените услуги адвокатът Ви е издал няколко договора за правна защита и съдействие от номериран кочан от Адвокатската колегия.
Въпросите, които поставяте са следните:
1. Това ли са нужните финасови документи, които се издават от действащите адвокати?
2. Имат ли всички реквизити и изрядно ли са попълнени, за да се признаят от НАП и осчетоводят като разход от счетоводството на фирмата Ви?
3. Осчетоводени ли са като приход на адвоката?

В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на данъчното законодателство:
На основание чл. 4, т. 8 от Наредба№ Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства лицата, упражняващи свободна професия, в т.ч. и адвокатите, не са задължени да регистрират чрез фискално устройство извършваните от тях продажби в търговски обект.
Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство , издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗДДФЛ съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството.
В чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ са посочени доходите от друга стопанска дейност, към които безспорно се отнасят и доходите на физическите лица, упражняващи свободна професия.
Следователно адвокатът, като лице упражняващо свободна професия, не е задължен да издава фискална касова бележка, но следва да издава документ за придобитите от него доходи, съдържащ реквизитите по чл.6, ал.1 от Закона за счетоводството, а именно:

1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя. Адресът е адреса за кореспонденция по чл. 28, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Съгласно чл. 113, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 ЗДДС.
В чл.113, ал.3 от ЗДДС са изброени изключенията от тази разпоредба. На основание чл.113, ал.3, т.7 от ЗДДС фактура може да не се издава за доставки, осъществени от нерегистрирани по закона физически лица, различни от еднолични търговци, когато за извършените от тях доставки:
а) се издава документ по реда на специален закон, или
б) се издава сметка за изплатени суми или документ по чл. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, или
в) издаването на документ не е задължително съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

С оглед разпоредбата на чл. 4, т. 8 от Наредба № Н-18 от 2006 г адвокатът не е задължен да регистрира чрез фискално устройство извършваните от него продажби в търговски обект, но следва на основание чл.9, ал.2 от ЗДДФЛ да Ви издаде документ за придобитите от него доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6 ал. 1 от Закона за счетоводството. При издаване на документ с изискуемите по ЗСч. реквизити, адвокатът, който не е регистрирано по ЗДДС лице, е освободен и от издаването на фактура /чл.113, ал.3, т.7 от ЗДДС/. Нормативно не е предвиден ред за одобряване и/или публикуване в „Държавен вестник“ на задължителен образец на първичен счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица. Той може да бъде адвокатски кочан, фактура, констативен протокол, разписка, сметка и др., но задължително трябва да съдържа необходимите реквизити посочени в чл. 6, ал. 1 от ЗСч, за да се счита за първичен документ.
В този смисъл всеки документ, включително и договор за правна помощ от адвокатски кочан, съдържащ предвидените в чл.6, ал. 1 от ЗСч задължителни реквизити, се счита за първичен документ, респективно е основание за осчетоводяване на разходи.
Счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция.
На основание разпоредбата на чл.10, ал.2 от ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
Адвокатът не е предприятие по смисъла на чл.2 от Закона за счетоводството, с оглед на което по отношение на издаваните от него първични счетоводни документи приложение ще намери разпоредбата на чл.10, ал.3 от ЗКПО, съгласно която извън случаите по чл.10, ал. 2 от ЗКПО, счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 2 от Закона за счетоводството и в документа липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
Адвокатът следва да подаде годишна данъчна декларация на основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ за придобитите през 2017 година доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа до 30.04.2018 г..
Органите по приходите могат да осъществят последващ данъчно-осигурителен контрол чрез извършване на ревизия или проверка. по реда на чл.110 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Становище на НАП с Изх. № 20-00-314 от 21.08.2019 г.

Изх. № 20-00-31421.08.2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-314/01.08.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Образувал сте изпълнително дело за принудително изпълнение на задълженията на „…..“ АД към „…..“ АД. Задълженията са

ЗДДС, чл.50,ЗДДС, чл.143, aл. 1

5 23-29-114/26.11.2012г.ДДС, чл.50ДДС, чл.143, ал.1 Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:ЕАД ще придобие чрез покупка активи- употребявани моторни превозни средства /МПС/, които смята да отдава на лизинг. Дружеството,откоетоЕАД закупува актива се позовава на чл.50 от ЗДДС,и издава фактура за продажбата, като я третира за освободена доставка, доколкото разпоредбата на чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС

2_303/11.04.2017г.

2_303/11.04.2017г. ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.„б” * чл.40, ал.1, т.4 В запитването описвате следната фактическа обстановка: Ваша служителка е в неплатен отпуск. Лицето има ТЕЛК и получава пенсия.Въпросът, който поставяте е следва ли да се заплащат здравни осигуровки за времето на неплатения отпуск.С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия

Изх. № 91-00-151Дата: 12.11.2018 год. ЗКПО, чл. 1, т.7; ЗКПО, чл. 248; ТЗ, чл. 1. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на получени суми по „Училищен плод“ и „Училищно мляко“– схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения – бюджетни предприятия УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В Централно управление

Приложение на разпоредбата на чл.130 от ЗДДС

Изх. № 24-33-123 Дата 30.03.2011 г. ЗДДС, чл. 26, ал. 7; ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1; ЗДДС, чл. 130. Относно: приложение на разпоредбата на чл.130 от ЗДДСВъв връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-123/15.11.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка:С нотариален акт от 26

Данъчно третиране на продажба на поземлен имот.

2_2919/28.12.2009ЗДДС, чл.45, ал.5ОТНОСНО: Данъчно третиране на продажба на поземлен имот. Видно от изложеното в запитването, предстои продажба на поземлен имот, собственост на дружеството, представляващ стопански двор, който е извън регулация. Приложили сте НА за придобиване на имота от 2001г., както и Заповед № xxxxx от 2009г. на кмета на община „Г”, област С, скица и

прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници

3_ 954/15.06.2020 г. ЗМДТ, чл. 44, ал. 1 и 2;ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4;ЗМДТ, чл. 49, ал. 1, 3, 4 ОТНОСНО: прилагане на чл. 44 и следващите от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) спрямо дарения на местна коалиция от кандидати за общински съветници Според изложеното в запитването и допълнителните данни, във

Данъчно третиране на ВОП по реда на ЗДДС, регистрация като Интрастат оператор и подаване на декларация по Интрастат.

Относно: Данъчно третиране на ВОП по реда на ЗДДС, регистрация като Интрастат оператор и подаване на декларация по Интрастат.В Дирекция ”ОУИ” – ………….. постъпи писмено запитване с вх. № …………./04.05.2011 г., относно данъчно третиране на ВОП по реда на ЗДДС, регистрация като интрастат оператор и подаване на декларация по интрастат.В запитването е изложена следната фактическа

Scroll to Top