fbpx

Запитване. В Запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Дружеството е с основен предмет на дейност –

2_181/16.03.2018г

ЗДДС чл.26, ал.1 и ал.2
ЗДДС чл.123, ал.3
ППЗДДС чл.84

В НАП е постъпило Ваше писмено запитване. В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството е с основен предмет на дейност – транспортни услуги в страната и чужбина, отдаване под наем и оперативен лизинг.
Във връзка с осъществената дейност през 2017 г. са сключени договори за отдаване под наем на полуремаркета. За договорения наем се издават данъчни фактури в определените срокове.
Сключените договори за наем на движима вещ /полуремарке/, съдържат следната клауза : „При забава на месечното плащане наемателят дължи неустойка в размер на 0,5 % от наемната месечна цена за всеки просрочен ден. Наемодателят издава на наемателя фактура за просрочения срок на плащане.“
След служебна справка е установено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС лице.
В тази връзка сте задали следните въпроси:
1. При начисляване на дължимата неустойка за забавени плащания от клиентите следва ли да се начислява ДДС?
2. В случай, че за дължими неустойки е издадена фактура с начислен ДДС върху сумата, има ли право наемателят да ползва начисления ДДС във фактура за неустойка като данъчен кредит?

Във връзка с приложението на разпоредбите на ЗДДС и ППЗДДС, изразяваме следното становище по зададения от Вас въпрос:

Данъчната основа съгласно чл.26, ал.1 и 2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена, като същата се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания за неустойки и лихви с обезщетителен характер.
Видно от цитирания законов текст неустойките не са елемент от данъчната основа на доставките, съответно върху стойността им не се начислява данък върху добавената стойност.
Съгласно чл.84 от ППЗДДС за документирането на неустойките не се издава данъчен документ /фактура, известие към фактура, протокол/, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им. В този смисъл неустойката може да се документира чрез издаване на първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството /ЗСч/. Всеки документ, съдържащ предвидените в чл.6, ал.1 от ЗСч задължителни реквизити се счита за първичен документ.
С оглед гореизложеното, в случай, че сте издали фактура, в която сте включили стойността на неустойката в данъчната основа на доставката, следва на основание чл.123, ал.3 от ЗДДС да издадете данъчно кредитно известие за намаление на данъчната основа на доставката със стойността на неустойката.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане разпоредбата на чл. 169, ал. 3а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Изх.№ 07-00-52Дата: 10.10.2018 год. ДОПК, чл. 106, ал. 1; ДОПК, чл. 107, ал. 3; ДОПК, чл. 169, ал. 3а; ДОПК, чл. 169, ал. 4; ДОПК, чл. 169, ал. 5; ДОПК, чл. 169, ал. 7; ДОПК, чл. 169, ал. 8; ЗМДТ, чл. 1, ал. 1; ЗМДТ, чл. 6, ал. 1. ОТНОСНО: прилагане разпоредбата на чл. 169,

НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 1

5_306/20.05.2008Наредба № Н-8, чл.3, ал.3, т.1Фактическа обстановка: Народно читалище има назначени лица по трудово правоотношение. НЧ е юридическо лице с нестопанска цел, което получава субсидия от Републиканския бюджет за заплати и осигуровки.Въпрос: следва ли читалището да подава декларация образец №6Съгласно чл.3, ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина

приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС 17

2_572/09.08.2019г. ЗДДС: чл.82, ал.2, т.3 ОТНОСНО: приложението на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС В дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, заведено в регистъра на дирекцията с вх.№ ………., в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството търгува със стоки втора употреба – леки автомобили от ЕС и

ЗДДФЛ, чл.4,ЗДДФЛ, чл.5,ЗДДФЛ, чл.31,ЗДДФЛ, чл.37, aл. 1, т. 4

2_1325/20.11.2014ЗДДФЛ, чл.4ЗДДФЛ, чл.5ЗДДФЛ, чл.31ЗДДФЛ, чл.37, ал.1, т.4До края на месец юни 2014 година сте живели постоянно в Германия.През 2013 г. сте пребивавала в България зачетири месеца. Съпругът Ви е починал на 29 май 2013 година в Германия.Посочвате, че след неговата смърт получавате вдовишка пенсия от Германия. В Германия нямате недвижимо имущество, а в България отдавате

ЗДДФЛ, чл.52,ЗДДФЛ, чл.50

02_674-1/27.03.2009 г.ЗДДФЛ, чл.50, чл.52Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /. Според фактите от запитванетосте продали през месец март 2008 г. недвижим имот – апартамент, придобит през 2006 г . Доходите през 2008 г., освен този, са само от трудови правоотношения.Въпросът който поставяте е: Как

данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер

.№ 24-М-118 Дата,13.02.2012 г.ЗДДС, чл. 47Относно: данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност ( ЗДДС) на услуги, оказани на застрахователен брокер Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-М-118/01.08.2011 г. е посочено, че дружеството е застрахователен брокер, регистрирано е по ЗДДС и извършва предимно

здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България

Изх. № М-24-31-60Дата:29.09.2014 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 1Относно: здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република БългарияВъв връзка с Ваше писмено запитване, изпратено за разглеждане по компетентност от дирекция ОДОП …. и заведено в ЦУ на НАП с вх. № ……./01.09.2014 г., Ви уведомявам следното:От 01.01.2011 г. е в

дейността на предприятието. Разглеждайки управленската дейност като неразделна част от икономическата дейност на лицата, съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗДДС когато стоките и услугите се използват за

2_1098 /17.07.2012 г. чл.70, ал.1, т.4 от ЗДДС В Дирекция ОУИ е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …..,в което е описана следната фактическа обстановка: Пълномощник сте на дружество, което се занимава с инженерингови, технически УЕБ услуги и консултации. Дружеството е закупило автомобил на лизинг. Същият не е лек автомобил по смисъла на

Scroll to Top