Запитване във връзка с разпоредбите на ЗДДС

Поставени са следните въпроси:
Необходимо/правилно ли е включване на ДДС в цената  при продажба на отнети в полза на държавата дървесина по реда на ЗДС и ППЗДС, при условие, че Регионална дирекция на горите – е нерегистрирана по ЗДДС?
Необходимо ли е след извършване на процедура по продажба с включено ДДС връщане на данъка на купувача, след като не може да бъде издадена данъчна фактура? Процедурата е проведена на база оценка от лицензиран оценител, в която е посочена стойност с и без ДДС.
Във връзка с поставените въпроси и предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка, изразявам следното принципно становище:
     Съгласно разпоредбите на чл.82, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност, данъкът е изискуем от регистрирано по същия закон лице – доставчик, по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал.4 и ал.5 на същата правна норма.
Следователно, за да е изискуем данъкът от доставчика по съответната доставка, следва да са изпълнени кумулативно следните предпоставки:

доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице,
доставката да е облагаема по смисъла на чл. 12, ал.1 от същия нормативен акт.

Тъй като в запитването е посочено, че РДГ не е регистрирано лице по ЗДДС, то следва да се има предвид, че за същото не възниква задължение за начисляване на данък по реда на чл.86, ал.1 от закона във връзка с чл.82, ал.1 от същия.
На основание чл.95, ал.1 от Закона, на регистрация по същия подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено, на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 12.
Във връзка с корекция на издадена фактура, следва да се съобразите с разпоредбата на чл.116 от ЗДДС. По смисъла на ал.1 на чл.116, поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
Съгласно чл.116, ал.3 от ЗДДС, за погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
По смисъла на ал.4 на същата норма, когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:

основанието за анулирането;
номера и датата на документа, който се анулира;
номера и датата на издадения нов документ;
подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.

20-19-31

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »