Запитване вх. № 20-28-4/09.05.2018 г. препратено ни по компетентност от ЦУ на НАП София, за изразяване на становище, от

В дирекция ОДОП ….. е постъпило запитване вх. № 20-28-4/09.05.2018 г. препратено ни по компетентност от ЦУ на НАП София, за изразяване на становище, относно деклариране на доход от изплатен дивидент.
Поставя се въпроса следва ли да се декларира получен доход от изплатен дивидент с годишна данъчна декларация /ГДД/ по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ и да се подава приложение № 8, при условие, че през 2017 г. са подавани декларации по чл. 55 за този доход и данъка е платен.
След разглеждане на запитването и относимата нормативна уредба изразявам следното становище:
С ДВ, брой № 97 от 2016 г. се направи изменение в разпоредбата на чл. 67 от ЗДДФЛ, като се създаде нова ал.4 , а именно че когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина, данъкът по чл. 46 се внася в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода, и се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50.
В запитването не посочвате, дали източник на дивидентите е фонд, дружество и др. в чужбина.
При условие, че източникът на доход е от чужбина следва да се декларира дохода от дивидент в ГДД и приложение № 8.
В случай, че сте подавали през 2017 г. декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ и сте заплатили дължимия данък, ще следва да подадете молба за корекция на подадените декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ, за да може вече внесеният данък да се обвърже със задължението, което ще се създаде с подаване на ГДД.

.

Оценете статията

Вашият коментар